Bakgrunnsnotat til åpen høring om Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden – Fagskoleutdanning

Behov for en styrket fagskole

Det er behov for en styrket fagskolesektor og for en mer helhetlig politikk for fagskolen. Forskerforbundet vil derfor berømme regjeringen for å legge fram en stortingsmelding som langt på vei bidrar til dette.  Meldingen inneholder en rekke tiltak som vi mener er godt egnet til å styrke fagskolen, til å klargjøre dens plass i utdanningssystemet, øke kvaliteten på tilbudene og anerkjenne dens betydning for norsk arbeidsliv.

Fagskolenes styrke er at tilbudene er korte og yrkesrettede, og at de evner raskt å svare til arbeidslivets skiftende behov. Forskerforbundet mener det er viktig å videreutvikle fagskolene i den retning, og er positive til forslag om mer enhetlige styringsformer og tilskuddsordninger for fagskolesektoren. Vi mener også det er positivt at utdanning fra fagskole gir uttelling i form av tilleggspoeng ved søking til høyere utdanning på lik linje med folkehøyskoler.  Forskerforbundet mener samtidig at ønsket om økt volum i form av flere studenter og større fagmiljø i fagskolene, burde vært drøftet nærmere og at meldingen i for liten grad konkretiserer ulike sider ved en mulig oppdimensjonering av sektoren.

Symbolske og misvisende studiepoeng

Forskerforbundet er særlig kritisk til et av forslagene, og vil konsentrere vårt innspill i høringsrunden rundt dette. Vi støtter ikke innføring av begrepet studiepoeng i fagskolen, og mener det fortsatt må hete fagskolepoeng.  Dette fordi endringen skaper flere problemer og uklarheter enn den løser, og fordi endringen er direkte misvisende og vil virke forvirrende for både kandidater og arbeidsliv.

Betegnelsen «studiepoeng» i høyere utdanning er knyttet til, og kompatible med europeiske ECTS og etablert med tanke på mobilitet og som et ledd i Bologna-prosessen. Ikke minst baseres ECTS på krav til forskningsbasert kompetanse. Dette studiepoeng-systemet har fagskolen som kjent ingen tilknytning til. Det er svært uheldig dersom vi på norsk gir samme betegnelse til utdanning som gir godkjente ECTS og til utdanning som ikke gir det. Felles poengbetegnelse gjør at det blir mindre tydelig at fagskolene og institusjoner i universitets- og høyskolesektoren har ulike mandat og funksjoner og at utdanningene fører frem til forskjellig sluttkompetanse. Vi mener også at betegnelsen studiepoeng antyder en akademisering av fagskolen, som strider mot de målsettingene en har for sektoren. Fagskolen er ikke ment som en studieforberedende utdanning, og bør heller ikke utvikles i den retning. Forskerforbundet mener derfor at betegnelsen fagskolepoeng er mer presis og mer hensiktsmessig. Det bidrar ikke til forvirring, og det tydeliggjør fagskolenivået som et selvstendig utdanningsnivå med en annen innretning og et annet læringsutbytte enn høyere utdanning.

Forskerforbundet mener generelt at man bør være varsom med å gi inntrykk av at fagskoleutdanningen er noe annet enn det den er. Derfor er vi også skeptiske til å synliggjøre opptak til fagskole sammen med opptak til høyere utdanning i Samordna opptak. Det må arbeides for gode overgangsordninger mellom fagskole og høyere utdanning, men vi må ikke fire på nødvendige forkunnskaper for studier i høyere utdanning. I den sammenheng er det heller ikke ønskelig å fjerne kravet om norsk fra bestemmelsen om at to års fagskoleutdanning gir generell studiekompetanse. Norskfaget handler om langt mer enn å kunne kommunisere på norsk.

Et dårlig begrunnet forslag

Forskerforbundet registrerer at regjeringens mål om å tydeliggjøre fagskolens egenart er trukket fram en rekke steder i stortingsmeldingen. I kapittel 10 sies det eksplisitt at fagskolepoeng bidrar til å synliggjøre egenarten til fagskolen, og følgelig er viktig for å tydeliggjøre sektoren overfor arbeidslivet. Det heter også at fagskolene skal rendyrkes innenfor sitt eget mandat og oppdrag som en utdanning som er forskjellig fra universitets- og høyskoleutdanning. At regjeringen da likevel foreslår å endre poengbetegnelsen til studiepoeng framstår for Forskerforbundet som underlig, og i liten grad begrunnet i meldingen. Vi kan ikke se at dette bidrar til hverken styrking av egenart eller synliggjøring av fagskolenes plass i utdanningssystemet.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær