Innspill til Senterpartiets forslag til Stortinget (Dokument 8:248 S 2017–2018). Omorganisering i Arkivverket og sikring av regionale tjenester.

Forskerforbundet vil i anledning representantforslaget fra stortingsrepresentantene Jacobsen, Lundteigen og Toppe om å evaluere omorganiseringen av Arkivverket og sikre regionale arkivtjenester (Dokument 8: 248 S (2017–2018), komme med innspill til saken.

Den 8. mai i 2018 (vår ref. 180241/3) avga Forskerforbundet en uttalelse til rapport fra ekspertutvalg som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene. Her minnet vi om flere stortingsdokumenter som understreker viktigheten av å opprettholde og styrke de regionale statlige arkivinstitusjonene. Vi har også framhevet betydningen av at det regionale arkivansvaret tydeliggjøres.

Forskerforbundet har videre i sitt innspill til Arkivlovutvalget den 29. juni i år (vår ref: 181976/1) understreket at endringer på det regionale nivået ikke bør skje uten en grundig gjennomgang av oppgaver og ansvarfordeling i arkivsektoren. Det er også vår anbefaling at en ny arkivlov sikrer statlig deltakelse på det regionale nivået i det norske arkivlandskapet.

Med bakgrunn i disse sentrale punktene i våre tidligere innspill, vil Forskerforbundet understreke vår støtte til representantforslagene på følgende punkter:

Ifølge protokoll mellom Riksarkivaren og tjenestemannsorganisasjonene, datert 1. juli 2016, skulle en «vurdering av organisasjonsstrukturen og forbedringspunkter» i Arkivverket gjennomføres ett år etter organisasjonsendringene trådte i kraft. Arkivverkets IDF-møte 12. desember 2016 bestemte at en vurdering av hvordan statsarkivarrollen fungerer skulle gjøres «innenfor første halvår 2017».

En slik vurdering er etter Forskerforbundets syn svært viktig, blant annet for å sikre at eventuelle endringer på det regionale nivået ikke skjer uten et solid faktagrunnlag og medvirkning fra de ansatte. Forskerforbundets lokallag ved Arkivverket mener at den vurderingen protokollen og IDF-møtet la opp til, ikke er gjennomført. Det foreligger heller ikke noe skriftlig dokument som inneholder en slik vurdering, verken av statsarkivene eller organisasjonen som helhet. Dette mener Forskerforbundet er uheldig. Vi støtter derfor forslaget om å gjennomføre en evaluering av omorganisering av Arkivverket innen 1. januar 2019.

Protokollen av 1. juli 2016 inneholder også et punkt om at statsarkivaren skulle ha en formell funksjon som stedsansvarlig ved sitt statsarkiv med budsjettansvar. Representantforslagets beskrivelse av nåsituasjonen ved statsarkivene er etter Forskerforbundets syn korrekt. På dette punktet er det en reell uenighet mellom Arkivverkets ledelse og tjenestemannsorganisasjonen. Forskerforbundets lokallag ved Arkivverket mener protokollens bestemmelser ikke er oppfylt. Det undergraver etter vårt syn statlig deltakelse på det regionale nivået i det norske arkivlandskapet. Vi støtter derfor også forslaget om å sikre statsarkivarenes rolle og funksjon som ledere av statsarkivene.

Forskerforbundet har i våre tidligere høringssvar understreket betydningen av at fagmiljø ikke raseres eller utarmes ved en omorganisering og eventuell overføring av arbeidsoppgaver til andre nivå og institusjoner. Statsarkivene har gjennom over 150 år har vært helt avgjørende for det regionale arkivarbeidet. Det er viktig å ivareta den kunnskap og kompetanse som ligger i statsarkivene og som ikke uten videre kan overføres til andre kommunale eller regionale institusjoner. De siste tiårene er det vokst fram flere regionale og kommunale arkivinstitusjoner som endrer det regionale arkivarbeidet. I store deler av landet er det imidlertid fortsatt slik at statsarkivene er helt nødvendige for å ivareta viktige deler av arkivinstitusjonenes samfunnsoppdrag, kanskje særlig innenfor privatarkivfeltet. Forskerforbundet vil derfor også støtte forslaget om å sikre det statlige ansvaret for arkivfeltet i regionene.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær