Like vilkår for gjennomføring av doktorgradsarbeidet

Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat regulerer ansettelsesvilkår for stipendiater. Forskriften er hjemlet i UH-loven og gjelder ikke for andre statlige eller private institusjoner.

Mange arbeidsgivere utenfor UH-sektoren tilsetter i stipendiatstillinger. For å sikre alle doktorgradsstipendiater like rammevilkår uavhengig av hvilken sektor de er tilsatt i, mener Forskerforbundet derfor at det er nødvendig å hjemle forskriften i arbeidsmiljøloven.

Forskerforbundet har reist problemstillingen overfor Arbeidsdepartementet i brev av 18.04.13. I svar av 02.07.13 mener Arbeidsdepartementet at henvendelsen må rettes til Kunnskapsdepartementet først, for en avklaring om det er hensiktsmessig og aktuelt med en utvidelse av virkeområdet til stipendiatforskriften. Begge de nevnte brevene er vedlagt.

Vi ber derfor om et møte med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet for å drøfte spørsmålet.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjørn T. Berg
Avdelingsleder