Like vilkår for gjennomføring av doktorgradsarbeidet

Forskerforbundet vil med dette ta opp problemet med at doktorgradsstipendiater har forskjellige rammevilkår avhengig av hvilken sektor de er tilsatt i. I den forbindelse ber vi om et møte med politisk ledelse i Arbeidsdepartementet for å drøfte spørsmålet.

Det er omtrent 6000 doktorgradsstipendiater i Norge. Stillingen som stipendiat er en 3-4-årig midlertidig stilling og utgjør hovedveien frem til å oppnå forskerkompetanse i Norge. På bakgrunn av det økte behovet for personer med forskerkompetanse har det vært en stor økning i antallet stipendiatstillinger de siste 10-15 årene.

Det er et problem at ansettelsesvilkårene for stipendiatstillingen er forskjellige mellom de ulike forskningsutførende sektorene avhengig av hvilket lovverk de omfattes av. Problemet vokser i takt med det økende antallet doktorgradsstudenter i de ulike forskningsutførende sektorene.

Stipendiater_finansiering.jpg
Figur 1 Stipendiater i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren i perioden 1995–2010 etter finansiering. (Kilde: Indikatorrapporten)

Tre ulike lover kommer til anvendelse avhengig av sektor – universitets- og høyskoleloven, tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven. Det er i dag bare fastsatt regler om ansettelsesvilkår for stipendiater i medhold av universitets- og høyskoleloven, som gjelder for statlige og private universiteter og høyskoler. Ansettelsesvilkårene er regulert i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat (heretter for enkelthetens skyld kalt stipendiatforskriften). Arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven ikke har slike regler, men Kunnskapsdepartementet setter som vilkår at stipendiatforskriften skal gjelde i forbindelse med opprettelse av stipendiatstillinger i statlige etater som ikke er regulert av universitets- og høyskoleloven.

Situasjonen i dag er at doktorgradsstudenter utenfor universitets- og høyskolesektoren ikke er omfattet av stipendiatforskriften. Dette gjelder blant annet virksomheter innen forskningsinstitutter, helseforetak og kulturminnevern. Forskerforbundet kan ikke akseptere at det tilsettes midlertidig i stilling som stipendiat uten at det er angitt tydelige vilkår for når og hvordan stillingen skal brukes.

Dagens situasjon innebærer at ansettelsesvilkårene er forskjellig mellom sektorene. Det gir ulike rammevilkår for å kunne gjennomføre doktorgradsarbeidet og det manglende regelverket utenfor universitets- og høyskolesektoren gir adgang til misbruk av stipendiatstillingen. I sektorer der forskriften ikke gjelder oppstår det uklarheter med hensyn til hva som er en stipendiatstilling, og i forhold til hvilke rettigheter stipendiaten har til forlengelser etc. Det er ingen grunn til at vilkårene for gjennomføring av doktorgradsarbeidet skal være dårligere i noen sektorer enn i andre.

Vi mener at ansettelsesvilkårene bør være de samme uavhengig av sektor, og ber om at Arbeidsdepartementet tar initiativ til at stipendiatforskriften gjøres gjeldende for alle virksomheter som tilsetter i stipendiatstilling.

Med vennlig hilsen

Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Sigrid Lem
Generalsekretær

Kopi:
Kunnskapsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet