Innspill til høringsnotat vedrørende endringer i eForvaltningsforskriften

Forskerforbundet viser til oversendt høring fra Unio vedrørende endringer i eForvaltningsforskriften vedrørende digital kommunikasjon med og i forvaltningen.

1. Forskerforbundets kommentarer til høringen

Forskerforbundet viser til vårt høringsinnspill av 03.12.2012 til Unio hvor vi mener at samtykke bør være et vilkår for bruk av digital kommunikasjon mellom forvaltningen og brukerne. I gjeldende høringsnotat ser vi at departementet ikke legger opp til en regel om samtykke, men en reservasjonsrett mot bruk av digital kommunikasjon med forvaltningen.  Forskerforbundet opprettholder synet om at en samtykkeregel vil være ønskelig.

1.1 Vedrørende reservasjonsretten

Reservasjonsretten gjelder både reservasjon mot å ha en digital postkasse og elektronisk kommunikasjon.

Forskerforbundet støtter departementets forslag om at borgerne skal ha rett til å reservere seg mot å ha en digital postkasse. Vi har også forståelse for departementets syn om at borgere som har en digital postkasse ikke skal kunne reserveres seg mot digital kommunikasjon fra enkeltvirksomheter, enkeltsektorer eller liknende.

Forskerforbundet støtter departementets vurdering om at en reservasjonsrett må speile de tilfellene hvor det i dag kreves samtykke, dvs vedtak og forhåndsvarsel om vedtak etter forvaltningsloven §§ 16 og 27.

Det framgår av høringsbrevet at forvaltingen skal kunne sende slike vedtak til «andre» som opptrer på en persons vegne, typisk fullmektiger/advokater. Videre følger det av høringen at virksomheter som er registrert i enhetsregisteret ikke kan reservere seg mot elektronisk kommunikasjon fra det offentlige.

Det er uklart for oss hvordan forslaget til ny § 8a om bruk av fullmektig skal praktiseres når det er organisasjonsadvokater som opptrer på klienters vegne. Bestemmelsen sier at fullmektigen/advokaten skal opptre i eget navn og ikke benytte e-ID tilhørende klienten. Organisasjonsadvokater vil, ut fra det som framgår av høringen, ikke ha en e-ID som advokat. Av konfidensialitetshensyn kan vi ikke se at det er hensiktsmessig at organisasjonens e-ID skal benyttes. Vi kan heller ikke se at advokatens private e-ID bør benyttes i forbindelse med klientbistand.

1.2 Informasjonssikkerhet

Forskerforbundet støtter departementets forslag om at det er sentralforvalter som er ansvarlig for informasjonssikkerheten i løsningen for digital post fra forvaltingen og at postkasseleverandørene har ansvaret for informasjonssikkerheten i de digitale postkassene. Vi ser det som naturlig at Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi ) skal være sentralforvalter av den digitale løsningen.

1.3 Hvordan innbyggerne skal få sin digitale postkasse

Departementet skisserer flere alternativer for opprettelse av digital postkasse. Et forslag er at innbyggere som ikke har reservert seg, og som har digital kontaktinformasjon, får tildelt digital postkasse fra sentralforvalter. Mange innbyggere har i dag digital kontaktinformasjon. Ikke alle er like bevisst på at de har lagret digital informasjon. Dersom de mottar post til en digital postkasse de ikke har opprettet selg, vil de kunne overse posten og lide rettstap. 

I tråd med Forskerforbundets syn om at samtykke burde legges til grunn for digital kommunikasjon med forvaltingen, mener vi mener at forvaltingen ikke skal ha rett til å tildele/opprette digital postkasse. Det må være opp til hver enkelt innbygger å opprette sin digitale postkasse.

1.4 Tilgang til innbyggernes digitale postkasse

Forskerforbundet støtter departementets syn om at den digitale postkassen er mottakers postkasse og at mottaker skal ha full råderett over den.

Digital post åpner muligheten for at avsender skal kunne trekke tilbake postsendt til feil mottaker. Departementet ønsker å åpne for slik tilbaketrekking under forutsetning at mottaker ikke har åpnet dokumentet. Forskerforbundet ser at dette kan være hensiktsmessig, men at det bryter med mottakers fulle råderett over postkassen.

Tilliten til en ordning med digital post forutsetter at mottaker har full råderett over egen postkasse og at forvaltningen som sender post, må ha sikre rutiner som ivaretar at post ikke sendes til feil postkasse. Forskerforbundet støtter ikke at det åpnes en mulighet for å trekke tilbake feilsendt post.

1.5 Elektronisk varsling 

Forskerforbundet støtter departementets forslag om at mottaker skal få et elektronisk varsel på e-post og/eller sms når det kommer ny post i den digitale postkassen.

I motsetning til papirpost åpner digital kommunikasjon for at avsender kan registrere om post er åpnet. Dette gir mulighet for å gi et ekstra elektronisk varsel i de tilfellene mottaker ikke åpner posten. Forskerforbundet stiller seg positiv til at det gis et ekstra varsel i slike tilfeller. 

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
leder

Sigrid Lem
generalsekretær