Innspill til høring vedrørende endringer i forvaltningsloven - Digital kommunikasjon som hovedregel

Forskerforbundet viser til oversendt høring fra Unio vedrørende endringer i forvaltningslovens §§ 15 a, 16 og 27 i forbindelse med ønske om å innføre digital kommunikasjon som hovedregel for kontakt mellom forvaltningen og brukerne.

Departementet etterspør tilbakemelding på hvilken ordlyd som best ivaretar formålet med regelverksendringen. I tillegg ber departementet om innspill på om bruken av elektronisk kommunikasjon kun skal reguleres i § 15a eller om også §§ 16 og 27 skal beholdes med endringer.

Forskerforbundets kommentarer til høringen

Det framgår av høringsbrevet at formålet med endringen er å tilrettelegge for en toveis digital kommunikasjon mellom offentlige virksomheter og brukerne, herunder å fjerne behovet for eksplisitt samtykke til digital kommunikasjon og erstatte det med en reservasjonsrett.

Forskerforbundet mener det er en vesensforskjell mellom en reservasjonsrett og et samtykke krav. Et samtykke gir bedre sikkerhet for at brukeren setter seg inn i og faktisk forstår hva ordningen med digital kommunikasjon innebærer.

Forskerforbundet har forståelse for regjeringens ambisjoner for fornyelse, effektivisering og forbedring av offentlig sektor. Selv om mange av har forventninger til nettbasert kommunikasjonen med det offentlige, viser den vedlagte utredningen at 60 % av befolkningen ønsker å motta post fra forvaltningen på papir. For at denne store gruppen skal ivaretas, mener vi at eksplisitt samtykke til digital kommunikasjon må være hovedregelen. Det er mer usikkert at en reservasjonsrett vil være tilstrekkelig til å fange opp de som fortsatt ønsker kommunikasjon på papir. Hensynet til at enkeltpersoner ikke skal bli i dårligere stand til å ivareta sine interesser enn før en omlegging, må telle mye.

Med god informasjon og krav om samtykke, antar vi at behovet den enkelte bruker har for å sikre seg at kommunikasjonen med det offentlige foregår på en måte de mestrer og er komfortabel med, vil ivaretas.

Etter det Forskerforbundet kan se, ivaretar forslagene til endringer i hovedsak forvaltningens behov for effektivisering. Hvordan kommunikasjonen fra brukerne og de som bistår brukerne i saker mot forvaltingen skal ivaretas framstår som uklart.

Forskerforbundet mener i tråd med dette at bruken av elektronisk kommunikasjon ikke bare skal reguleres i forskriftshjemmelen i § 15a, men at spesialreglene i §§ 16 og 27 må beholdes.

Ny § 15a

Forskerforbundet mener som nevnt over at det ikke er tilstrekkelig med en reservasjonsrett mot bruk av digital kommunikasjon. I tråd med dette mener vi at ordlyden til ny § 15 a alternativ 2 er det som best ivaretar brukerne.  Dette fordi det kreves faktisk registrering i kontaktinformasjonsregisteret før forvaltningsorganet skal kunne henvende seg til mottakeren.

Ny §§ 16 og 27

I forslagene til ny ordlyd i bestemmelsene om skriftlig forhåndsvarsel og underretning om forvaltningsvedtak i §§ 16 og 27 legges det opp en vid tolkning av begrepet «uttrykkelig har godtatt» i alternativ 1. Det bør ikke være anse som tilstrekkelig at brukeren har henvendt seg i elektronisk form til forvaltningsorganet eller at de ikke har reservert seg i reservasjonsregisteret.

Selv om alternativ 3 innebærer at kravet til samtykke oppheves for elektronisk kommunikasjon til den digitale postkassen, mener Forskerforbundet at ordlyden i dette alternativet ivaretar brukernes behov best. Dette fordi det kreves at brukeren har registrert seg i kontaktinformasjonsregisteret og har hatt muligheten til å reservere seg mot å motta denne typen dokumentert som digital post.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder

Sigrid Lem
generalsekretær