Høring – forslag til lov om omsetning av bøker (boklov)

Det vises til departementets høringsbrev av 1. februar 2013.

Innledningsvis vil vi påpeke at Forskerforbundet er ikke tatt med som høringsinstans, selv om vi har ca. 18.500 medlemmer innen forskning og høyere utdanning, og representerer flertallet av vitenskapelig ansatte ved universiteter og høgskoler. Vi bør derfor være meningsberettiget i saker som vedrører salg og omsetning av undervisningsmateriell i høyere utdanning. Vi ber om at vi for fremtiden blir hørt i saker som vedrører forskning og høyere utdanning, herunder revisjoner av lovverket som berører vår sektor.

Vi har tidligere, i brev av 12.10.2010 til Fornyings-, administrasons- og kirkedepartementet, uttalt oss positivt om videreføringen av forskriftsunntaket etter konkurranselovens §10 for skjønnlitteratur og faglitteratur. Vi påpekte den gang at det også var tungtveiende grunner for å opprettholde fastprisordningen for fagbøker og lærebøker til høyere utdanning. Vi er tilfreds for at dette ble resultatet.

På denne bakgrunn er vi glad for at fastprissystemet nå nedfelles i egen boklov, ikke minst fordi dette fjerner den usikkerheten man i dag har når det gjelder muligheten for å forlenge fastprisperiodene.

Etter vår oppfatning vil faste priser ivareta både kulturpolitiske og kunnskapspolitiske hensyn, og vil sikre den bredden vi i dag har av slik litteratur på norsk.

Vi vektlegger også at fagbøker innen høyere utdanning er spesielt sårbare fordi undervisningsopplegget i høyere utdanning ikke er standardisert. Opplagene for bøker til undervisning her er vesentlig lavere enn opplagene for bøker til obligatorisk utdanning på lavere nivå. En permanent fastprisordning vil, etter vår oppfatning, sikre mangfoldet av fagbøker med mindre opplag.

Fragmenteringen av fag og pensum på grunn av kvalitetsreformen har økt behovet for kyndig veiledning i bokhandelen. Dette har ført til at den akademiske bokhandelen har fått en mer omfattende formidlerrolle enn tidligere. Uten en fastprisordning på denne type litteratur kan resultatet bli at flere mindre Campusbokhandler ikke vil klare å overleve, noe som ikke bare vil være et tap for studentene og de ansatte, men også for hele lokalsamfunn.

Som det fremgår av ovennevnte er det prinsipielt viktigste for Forskerforbundet at det etableres en boklov som sikrer fastprissystemet. I tillegg til dette vil vi gjerne gi våre synspunkter til to av høringsspørsmålene.

Til høringsspørsmål 5 på side 18 om modeller for fastpris går vi inn for alternativ a, altså en lov som pålegger alle forlag (også de uorganiserte) å fastsette bindende videresalgspriser for sine nye bøker.

Når det gjelder høringsspørsmål 7 på side 20 går vi inn for alternativ b om at fastprisen skal gjelde i 12 måneder fra bokens utgivelsesdato.

Vi ønsker departementet lykke til med det videre arbeidet, og håper at loven kan bli en realitet innen kort tid.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Frank O. Anthun
Forhandlingssjef