Høring – utkast til forskrift om endring i forskrift om unntak fra konkurranseloven §10 for samarbeid ved omsetning av bøker

Det vies til departementets høringsbrev av 30.08.2010.

Forskerforbundet beklager at forbundet ikke er tatt med som høringsinstans. Forskerforbundet organiserer nesten 18.000 medlemmer innen forskning og høyere utdanning, og representerer flertallet av vitenskapelig ansatte ved universiteter og høyskoler. Vi er derfor meningsberettiget i saker som vedrører salg og omsetning av undervisningsmateriell i høyere utdanning.

Forbundet er positiv til at det nåværende forskriftsunntaket for skjønnlitteratur og sakprosa (den såkalte fastprisordningen) foreslås videreført også etter 01.01.2011. Derimot er vi svært betenkt til at departementet ikke ønsker å videreføre unntaket som i dag gjelder for fagbøker og lærebøker til høyere utdanning. Unntaket etter konkurranselovens §13 er derfor ikke tatt inn i forslaget til revidert utkast.

Etter vårt syn er det tungtveiende argumenter for å opprettholde fastprisordningen for fagbøker og lærebøker til høyere utdanning.

Etter vår oppfatning vil faste priser ivareta både kulturpolitiske og kunnskapspolitiske hensyn, og vi er redde for at bortfall av fastprisordningen vil redusere den bredden vi i dag har av slik litteratur på norsk.

Det bør videre vektlegges at fagbøker innen høyere utdanning er spesielt sårbare fordi undervisningsopplegget i høyere utdanning ikke er standardisert. Opplagene for bøker til undervisning her er vesentlig lavere enn opplagene for bøker til obligatorisk utdanning på lavere nivå. Kvalitetsreformen har også svekket fagene til fordel for mindre kurs, og muligheten for bruk av monografier innen mer omfattende fagområder er dermed blitt redusert.

Fragmenteringen av fag og pensum på grunn av kvalitetsreformen har økt behovet for kyndig veiledning i bokhandelen. Dette har ført til at den akademiske bokhandelen har fått en mer omfattende formidlerrolle enn tidligere. Et bortfall av fastpris på denne type litteratur kan føre til at flere mindre campusbokhandler ikke klarer å overleve, noe som ikke bare vil være et tap for studentene og de ansatte, men også for hele lokalsamfunn.

En annen negativ effekt kan bli at den nøytraliteten som bokhandlerne har vært pålagt, nå kan gå tapt som følge av et eventuelt bortfall av fastprisordningen. En bokhandler kan velge å avstå fra å selge bøker, som gjør at han bindes til salg av en (nynorsk) parallellutgave hvor fortjenesten er vesentlig mindre. En bokhandler kan heller ikke pålegges å selge bøker fra alle forlag.

På bakgrunn av ovennevnte vil vi be om at departementet ikke fjerner dagens unntak fra konkurranseloven for fagbøker og lærebøker innen høyere utdanning.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder

Frank O. Anthun
forhandlingssjef