Utforming av arbeidsplasser

Egne kontorer eller aktivitetsbaserte arbeidsplasser og åpne landskap? Hva sier forskningen, hva sier departementet og hva sier de ansatte? Her har vi samlet aktuell informasjon om utforming av arbeidsplasser.

Hva viser forskningen?

Overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet har, sammen med kollega Knut Inge Fostervold, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved UiO, jobbet seg gjennom forskningen som er gjort på åpne kontorlandskap. Forskningen de har sett på er fra Norge og fra utlandet. 26 studier innfridde krav til vitenskapelig kvalitet. Funnene deres er blant annet publisert i et spesialnummer av magasinet Helserådet.

Aktivitetsbaserte kontor kan gi 30 prosent tap i effektivitet (22.05.18) Kronikk i Universitetsavisa NTNU av Jan Vilhelm Bakke og Knut Inge Fostervold

PDF: "Clean Desk Policy" / foredrag av Jan Vilhelm Bakke på Forskerforbundets sektorseminar for helsesektoren (12.04.18)

På Høyden, nettavis for Universitetet i Bergen, har intervjuet Bakke:
Overlegen leste all forskning om åpne landskap. Han fant bare helseskader og produktivitetstap (10.10.17)

Er aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser egnet for individuelt konsentrasjonskrevende arbeid? (2018)

Forskning viser redusert effektivitet, 30 % lavere produktivitet, mindre tilfredse medarbeidere, økt stress og sykefravær. (12.10.18) Av Jan Vilhelm Bakke, Knut Inge Fostervold, Rune Becher (Folkehelseinstituttet) og Morten Birkeland Nielsen (Statens Arbeidsmiljøinstitutt, STAMI)

Artikkel i Magasinet Helserådet, nummer 18/2018, utgitt av helsebiblioteket.no i Folkehelseinstituttet.

Kontorlandskap og flekskontor – helse, arbeidsmiljø, mestring, kontroll og produktivitet (2017)

Med sin nye arealnorm skal Kommunal og Moderniseringsdepartementet (KMD) og Statsbygg løse alle problemer med «flekskontor», «Clean desk» og «Free Seating», som gode kontorarbeidsplasser, også for konsentrasjonskrevende arbeid. Det har de ikke belegg for. (24.11.17) Av Jan Vilhelm Bakke og Knut Inge Fostervold

Les mer i Magasinet Helserådet, nummer 21/2017, utgitt av helsebiblioteket.no i Folkehelseinstituttet.

STAMI: Flere melder seg syke i kontorlandskap enn på enekontor (2023)

Arbeidstakere i åpne kontorlandskap med faste plasser har høyere egenmeldt sykefravær sammenliknet med arbeidstakere i enekontor, viser en ny STAMI-studie. (22.03.23)

STAMI: Delte og åpne kontorløsninger øker risikoen for uførepensjonering (2020)

Sammenlignet med ansatte som sitter på eget kontor har de som sitter i åpne kontorlandskap nesten dobbel så høy sannsynlighet for å bli uføretrygdet. De som deler kontor har 50 prosent høyere sannsynlighet, viser en studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). (21.06.20)

STAMI: Mer sykefravær blant ansatte i åpne kontorlandskap og delte kontor (2019)

Ansatte som deler kontor har høyere risiko for legemeldt sykefravær, viser en studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Studien viser at de som deler kontor eller jobber i åpent kontorlandskap har henholdsvis 18 og 12 prosent høyere risiko for sykemelding enn de som sitter på kontor alene. (12.12.19)

«Office concepts: A scoping review» (2019/2020)

Med støtte fra Statsbygg har forskere ved Høgskulen på Vestlandet foretatt en systematisk litteraturgjennomgang av all forskningen som er blitt gjort på arbeidsplassutforming. Statsbygg presenterte rapporten «Office concepts: A scoping review» på et frokostmøte 4. februar 2020. Arbeidet med litteraturgjennomgangen ble ledet av forsker Ane Gjerland ved Høgskulen på Vestlandet i samarbeid med blant andre professor Frode Thuen og stipendiat Elisabeth Søiland. Last ned rapporten her

Aftenposten: Hvorfor vet vi så lite om hva som er gode kontorløsninger? (02.02.20) – innlegg av Statsbyggs direktør Harald Nikolaisen

NRK Brennpunkt (2018)

Onsdag 25. april 2018 viste NRK Brennpunkt programmet «Kontoret», der de blant annet har fulgt ansatte ved NTNUs lærerutdanning. Fra programomtalen: «Det er eventyrlige dager for arkitekter, designere og møbelprodusenter. Alle statlige kontorer er i endring. Det handler om åpne løsninger, clean desk og free seating. Men hvorfor skjer dette? Virker det? Og gjør vi jobben vår bedre?»

Se programmet på NRK nett-TV
NRK.no: Kan åpent kontorlandskap gjøre deg 440 prosent bedre? (25.04.18)
Forskerforbundet: Oppfordrer regjeringen til å droppe rigid arealnorm (25.04.18)

Kunnskap om kontorlandskaper

Samleside fra Mellomrom arkitekturpsykologi as, rådgivere på utforming av kontorlokaler. 

Kontorlandskap, til skade eller gagn?

Av Bjørn Arne Øvrebø, NAV Arbeidslivssenter i Hordaland.
Artikkel i tidsskriftet Ramazzini nr. 2/2017, utgitt av Norsk forening for arbeidsmedisin.

Hjemme–Borte–Uavgjort. 
Hjemmekontor og annet fjernarbeid: Kartlegging av omfang, utviklingstrekk og konsekvenser.

AFI-rapport 2022:04 
Rapporten undersøker omfang, utviklingstrekk og konsekvenser av hjemmekontor i forbindelse med at mange arbeidstakere ble pålagt hjemmekontor under koronapandemien. Datagrunnlaget består av kvalitative intervjuer med arbeidstakere, virksomheter, tillitsvalgte og verneombud (innsamlet i 2021) og survey til ledere (2021) og arbeidstakere (2021-2022). 

The productivity tax of new office concepts: a comparative review of open-plan offices, activity-based working, and single-office concepts

Av Andrea Gerlitz og Marcel Hülsbeck. 
Artikkel i Management Review Quarterly (05.01.23)

Arbeidstilsynets temaside: Hvordan utforme kontoret?

Hvordan utforme kontoret? Cellekontor, teamkontor, kontorlandskap, aktivitetsbaserte arbeidsplasser eller hjemmekontor? En ny nettside fra Arbeidstilsynet skal hjelpe arbeidsgivere å velge en kontorløsning som både møter arbeidsmiljøkravene og er tilpasset virksomheten, arbeidet og de som arbeider der. (08.06.22)

Presentasjoner

Bruk av kontorlandskap versus cellekontorer (pdf)
Av Kari Folkenborg, spesialrådgiver Forskerforbundet (foredrag for Forskerforbundets Landsråd, 21.03.17)

Kontorarbeidsplasser (pdf)
Hva sier forskningen? Er «aktivitetsbaserte arbeidsplasser» løsningen for alle?
Av Jan Vilhelm Bakke, overlege i Arbeidstilsynet (foredrag for Forskerforbundets Landsråd, 09.04.19)

Avhandlinger og masteroppgaver

Mari Skogland har doktorgrad i arbeidsplassarkitektur og disputerte i mai 2018 med den første avhandlingen på aktivitetsbasert arbeid i Norge: Integrated Workplace Concepts and Organisational Change (institutt for arkitektur og planlegging, NTNU, 2018). Skogland har også en egen blogg om temaet.

Gode støtterom for aktivitetsbaserte arbeidsplasser
Masteroppgave av Andreas Olsen, 2017 (fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU)

Jag trivs bäst i öppna landskap – eller kanskje ikke?
Hvordan kan kontorutformingen påvirke de eldste arbeidstakernes jobbengasjement?
Masteroppgave av Siri Pernille Øverli, 2016 (master i helsefremmende arbeid, Høgskolen i Sørøst-Norge)

Cognitive performance and restoration in open-plan office noise
Doktorgradsavhandling av Helena Jahncke, 2012 (Luleå tekniska universitet)

The Office – An Explorative Study Architectural Design's Impact on Health, Job Satisfaction & Well-being
Doktorgradsavhandling av Christina Bodin Danielsson, 2010 (Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm)

Cellekontor eller åpne kontorløsninger
Masteroppgave av  Kjell Ivar Fjellestad, 2010 (fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU)

Statlige bygg: Regjeringens instruks, rundskriv og veileder

Instruks

Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor

Instruksen ble fastsatt ved kongelig resolusjon 20. januar 2012, sist endret ved kongelig resolusjon 13. januar 2017, med hjemmel i Kongens instruksjonsmyndighet.

Ved endring av instruksen om bygge- og leiesaker ved kgl. res. av 29. mai 2015 ble det tatt inn en hjemmel i pkt. 2.2, 5. ledd for Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å fastsette normer for lokalenes areal, energi og standard.

Slike normer ble fastsatt i rundskriv 17. desember 2015:

Rundskriv

Rundskriv om normer for energi- og arealbruk for statlige bygg (H-2016-02)

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i medhold av 'Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor'.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets norm slår fast at når staten skal bygge nytt, skal det beregnes 23 kvadratmeter per tilsatt. Det skal også inkludere fellesarealer. Skal normen følges, vil det i de fleste tilfeller bety en variant av åpent kontorlandskap.

Fra rundskrivet:

For framtidige statlige kontorlokaler og for kontordelen i bygg til virksomheter med arealkrevende formål fastsettes en arealnorm på 23 kvm. BTA per ansatt. [...] Arealnormen på 23 kvm BTA er å anse som en øvre grense.

Veileder

Styring av store statlige byggeprosjekter i tidligfase.

Veileder for oppdragsgivende departement (pdf). Utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (27.01.17)

Nytt regjeringskvartal

Rom- og funksjonsprogrammet for nytt regjeringskvartal fastsetter at arbeidsplasskonseptet for nye bygg og for den rehabiliterte Høyblokken kan  være aktivitetsbaserte arbeidsplasser eller åpne løsninger med fast plass. Arealrammen settes til 23 m² brutto per ansatt i nye bygg.

Statsbygg: Rom- og funksjonsprogram for nytt regjeringskvartal (01.11.16)

KMD: Rapport fra arbeidsgruppe. Arbeidsformer i fremtidens regjeringskvartal – miljjø, teknologi og samhandling (23.04.14)

Nybygg ved Høgskulen på Vestlandet (Kronstad 2 / K2)

Høsten 2017 skapte Statsbyggs byggeprosjekt ved Høgskolen på Vestlandet mye debatt. Bygget var innflyttingsklart i 2020, men ble først tatt ordentlig i bruk våren 2022. Statsbygg: K2, klimavennlig kunnskapsbygg

Omtale i nettavisen På Høyden:

Vil ha forhandlinger om åpent landskap (25.10.17)

Overlegen leste all forskning om åpne landskap. Han fant bare helseskader og produktivitetstap (10.10.17)

HVL-ledelsen vil ta bort cellekontorene (27.09.17)

Fryktar kontora forsvinn i nytt bygg (20.09.17)

 

Tips oss gjerne om aktuelt stoff om dette temaet!