UH-sektoren

Forskerforbundet organiserer vitenskapelige, tekniske og administrativt ansatte ved statlige og private universiteter og høyskoler (UH). Den største andelen av Forskerforbundets yrkesaktive medlemmer er ansatt i UH-sektoren. Sektoren rommer 19 statlige institusjoner og 17 akkrediterte private høyskoler som mottar statsstøtte.

Universiteter og høyskoler har forskning og utviklingsarbeid (FoU), utdanning og kunnskapsformidling som sine sentrale samfunnsoppdrag. Institusjonene spenner fra store, gamle breddeuniversiteter og nye profesjonsuniversiteter til spissede vitenskapelig høyskoler og små, private høyskoler. Forskerforbundet er opptatt av de ansattes arbeidsvilkår og kvalitet i utdanning og forskning. Arbeidspress, usikre ansettelsesvilkår og lite konkurransedyktig lønn er problemer de ansatte stadig rapporterer om, som vi jobber med å forbedre. Vi arbeider dessuten spesifikt med å sikre de vitenskapelig ansatte tid til FoU-arbeid, akademisk frihet og immaterielle rettigheter, og dessuten utvikle gode karrieremuligheter for de teknisk/administrativt ansatte.