Svar fra Sp

Forskerforbundets spørsmål til partiene foran stortingsvalget 2017: Svar fra Senterpartiet.

1.

Hvordan bør Norge trappe opp forskningsinnsatsen?

Senterpartiet vil styrke forskningsinnsatsen for å nå målet om at forskning skal utgjøre 3 pst av BNP innen 2030. Vi må utvikle ordningene som bidrar til å utløse mer forskningsfinansering fra næringslivet. Veien fram til kommersialisering av forskningsresultater må understøttes bedre slik at forskningen kan danne grunnlaget for innovasjon og gründervirksomhet. Det vide spekteret i forskningsmiljøer på universiteter, høyskoler og forskningsinstituttene må
opprettholdes og videreutvikles.

2.

Hva bør gjøres for å sikre rekrutteringen til forskning og akademia?

Det er nødvendig å redusere den utstrakte bruken av midlertidige stillinger i akademia som i dag skaper usikkerhet for den enkelte. Det må etableres gode stillings- og karrierestrukturer som gir forutsigbarhet og muligheter. Det er viktig at dimensjoneringen av forskerutdanningen imøtekommer det reelle kompetanse- og rekrutteringsbehovet i FoU-sektoren. Framskriving av behovet for rekrutering innen akademia, samt behovet for forskerutdannede innen næringslivet og offentlig sektor, må ligge til grunn for dimensjoneringen og innretningen av forskerutdanningen.

3.

Hvordan sørge for at midlertidigheten i akademia kommer ned mot gjennomsnittet i arbeidslivet for øvrig?

Ved behandlingen av lov om ansatte i staten våren 2017, gikk Senterpartiet mot at forslaget til lov skulle vedtas. Vi mente lovprosessen ikke hadde vært god nok og at det må arbeides videre med forslag til ny lov. Senterpartiet mener bruken av midlertidige ansettelser i Staten er for høy og må reduseres. Senterpartiet mener begrepet «midlertidig karakter» må tolkes på samme måte som det likelydende begrep i arbeidsmiljøloven, uten de henvisninger til statens særpreg som forslaget til lov om ansatte i staten la opp til. Senterpartiet mener at en høyere basisfinansiering av UH-sektoren, som også vil redusere andelen prosjektfinansierte midlertidige stillinger, kan øke andelen faste stillinger innen akademia. Se ellers svar under spøsrmål 2.

4.

Hva mener dere bør gjøres for å styrke den akademiske friheten og forskernes uavhengighet?

Den høye andelen midlertidig ansatte er i seg selv en utfordring for den akademiske friheten, og må derfor reduseres. I tillegg er Senterpartiet kritisk til dagens finansieringssystem og økt bruk av resultatfinansiering og prosjektfinansiering, som også legger føringer på forskningen.

5.

Hvordan sikre både nødvendig bredde og spiss i norsk forskning?

Både langtidsplanen for forskning, utviklingsavtaler med institusjonene og en styrket basisfinansiering vil sikre langsiktighet og forutsigbarhet, samtidig som samfunnets behov for å prioritere spesielle tematiske områder blir ivaretatt.