Svar fra Rødt

Forskerforbundets spørsmål til partiene foran stortingsvalget 2017: Svar fra Rødt.

1.

Hvordan bør Norge trappe opp forskningsinnsatsen?

Vi mener forskningen styres best av fagmiljøene og utdanningen av ansatte og studenter gjennom sine valgte representanter og ledere. Vi vil gjeninnføre universitetsdemokratiet i alle ledd over hele landet og finansiere sektoren gjennom solide basistildelinger slik at aktiviteten kan foregå etter faglige vurderinger og ikke etter hva som skaper kortsiktig lønnsomhet i kunstige belønningssystemer. Det vil på sikt skape det beste kvaliteten på utdanning og forskning.

2.

Hva bør gjøres for å sikre rekrutteringen til forskning og akademia?

Vi vil styrke forskernes arbeidsrettigheter og jobber for å senke antall midlertidige ansatte i sektoren. Dette er nok en av hovedårsakene til at en forskerkarriere er lite attraktivt blant såpass mange.

3.

Hvordan sørge for at midlertidigheten i akademia kommer ned mot gjennomsnittet i arbeidslivet for øvrig?

Vi støtter overgangen fra en 4- til 3-årsregel når det gjelder midlertidig ansatte (rett til fast ansettelse etter tre år). Men vi vil gjennomføre dette uten å samtidig gjøre oppsigelser enklere slik den sittende regjeringen legger opp til. Samtidig vil vi holde på de strengere begrensningene for i hvilke tilfeller man kan tilsette midlertidig som lå i Tjenestemannsloven.

4.

Hva mener dere bør gjøres for å styrke den akademiske friheten og forskernes uavhengighet?

Rødt ønsker å fjerne de forhatte New Public Management-reformene fullstendig fra sektoren. Vi tar akademisk frihet på alvor, ikke bare når den utfordres av politikere eller næringsinteresser som ønsker å presse fram sine ønskede forskningsresultater, men også når den utfordres av tellekantsystemer og udemokratiske ledelsesmodeller som også kan skape «bias» i forskningen.

5.

Hvordan sikre både nødvendig bredde og spiss i norsk forskning?

Rødt ser et åpenbart behov for mer ressurser for å løse de største natur- og samfunnsutfordringene vi har i dag. Det betyr åpenbart å prioritere opp klimaforskning og forskning på alternative energikilder til fossile, til fordel for petroleum. Utover slike åpenbare og alvorlige utfordringer, er vi skeptiske til sterk politisk styring over forskningsmidlene. Vi er opptatt av at fagmiljøene selv må ta et samfunnsansvar og styre de ressursene de er tildelt på en måte som er til beste for samfunnet. Det er en konsekvens av vår finansieringspolitikk.  Det er et ansvar vi tror mange fagmiljø vil ta dersom de får den tilliten.