Svar fra Frp

Forskerforbundets spørsmål til partiene foran stortingsvalget 2017: Svar fra Fremskrittspartiet.

1.

Hvordan bør Norge trappe opp forskningsinnsatsen?

Frp vil styrke incentivordninger som Skattefunn, BIA og Gaveforsterkningsordningen, for slik å få mer privat-/bedriftsfinansiert forskning. Vi vil også prioritere å øke den offentlige satsingen på forskning.

2.

Hva bør gjøres for å sikre rekrutteringen til forskning og akademia?

Langsiktig planlegging er viktig for å få flere til å velge en forskerkarriere. Frp er i utgangspunktet tilhengere av å øke institusjonenes frihet ved å øke grunnbevilgningene til 80-20. Grunnbevilgningene er viktige både for faglig sterke og uavhengige institusjoner, for akademisk frihet og for trygge ansettelsesforhold. Institusjonene må bli flinkere til å ansette forskere i faste stillinger. Her må vi politikere legge sterkere føringer.

3.

Hvordan sørge for at midlertidigheten i akademia kommer ned mot gjennomsnittet i arbeidslivet for øvrig?

Vi politikere har i alle år påtalt dette i budsjettmerknader etc, uten at det har hatt noen effekt. Mye skyldes den vekten vi legger på institusjonenes autonomi, men det er tydelig at vi via finansiering eller andre ting her må finne praktiske løsninger som gir effekt. Våre fromme ønsker er ikke nok. Frp vil ha dialog med miljøene for å finne konkrete løsninger på dette. Økte grunnbevilgninger kan være et tiltak, men dette må i tilfelle balanseres med tydelige krav til kvalitet fra den enkelte ansatte.

4.

Hva mener dere bør gjøres for å styrke den akademiske friheten og forskernes uavhengighet?

Mangfold og åpenhet er de viktigste stikkordene her. Forskerens autoritet og status avhenger av at vi anser dem som uavhengige. Styring eller forsøk på styring fra statens eller arbeidsgivers/oppdragsgivers side overfor forskerne, i form av press og manipulering (bevisst eller ubevisst) må ikke forekomme. Åpenhet om finansiering, arbeidsmiljø, oppdragsgivere og prosess er en forutsetning både for forskningsfrihet og forskningstillit. 

5.

Hvordan sikre både nødvendig bredde og spiss i norsk forskning?

Forutsigbarhet og god finansiering er nøkkelord her. Med Frp i regjering har man fått etablert en langtidsplan for forskning, som Frp er opptatt av å følge opp med midler. Frp vil ha satsing både på fri grunnforskning og på utvalgte områder. Dette må gjøres i dialog med de akademiske miljøene. Videre mener Frp det er viktig å øke insentivene for innovasjon og nyskapning i teknologitunge virksomheter, da det er her det skapes størst verdier. Økt forskningsinnsats på teknologitunge områder med stor verdiskaping (som f.eks. olje- og gass, IKT og marine næringer) vil bidra til verdiskaping og økonomisk vekst, noe som er en forutsetning for at Norge kan utvikles videre.