FN vedtok i 2015 en agenda for bærekraftig utvikling, med et rammeverk på 17 målområder med til sammen 169 delmål. Samlet utgjør de en felles arbeidsplan og retning for alle land, næringsliv og sivilsamfunn. Målene skal innfris innen 2030 og Norge er forpliktet til å integrere bærekraftsmålene i alle sektorer. 

Forskning og kunnskapsutvikling er avgjørende for en bærekraftig utvikling og forbundets medlemmer har en sentral rolle i arbeidet med å nå bærekraftsmålene. Forskerforbundets bærekraftspolitikk er forankret i forbundets verdiplattform og arbeidsprogram. Arbeid med klima og bærekraft forutsetter at bærekraftsmålene ses i sammenheng. For Forskerforbundet er det likevel særlig bærekraftsmål 4 om utdanning, 5 om likestilling, 8 om anstendig arbeid og bærekraftig vekst og 9 om å styrke privat og offentlig forskning og utvikling, som er relevante.

Tre områder i Forskerforbundets arbeid for bærekraft

Forskerforbundets arbeid med bærekraft er konsentrert om tre områder:

  • Styrke medbestemmelse, mangfold, likestilling og bedre arbeidsvilkår, i tråd med bærekraftsmålet om et anstendig arbeidsliv.
  • Fremme betydningen av investering i kunnskap og forskning og dens grunnleggende rolle for omstilling til et bærekraftig samfunn.
  • Redusere eget klimaavtrykk og være en bærekraftig og miljøbevisst organisasjon

Forskerforbundet som organisasjon og forbundets virksomhet skal bidra til å sikre en mer bærekraftig utvikling. Det innebærer å velge miljøvennlige alternativer når mulig, samt planlegge vår kurs- og møtevirksomhet slik at det i størst mulig grad er mulig å reise miljøvennlig.

For Forskerforbundet er kunnskap og kompetanse avgjørende for å løse klimautfordringene. Involvering, deltakelse og medvirkning står også sentralt i arbeidet med det grønne skiftet. Kunnskapsbaserte løsninger for et mer klimavennlig samfunn gjelder også for Forskerforbundets egen aktivitet i en mer klimavennlig retning.

Forskerforbundets Hovedstyre vedtok 1. februar 2024 en strategi for vårt arbeid med bærekraft.