Oppfølging av bærekraftsmålene

FNs generalforsamling vedtok høsten 2015 en agenda for bærekraftig utvikling med 17 bærekraftsmål og 169 delmål som skal innfris innen 2030. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Bærekraftsmålene er omfattende og gjensidig avhengig av hverandre og må ses i sammenheng. Alle land har forpliktet seg til å arbeide for å oppnå bærekraftsmålene.

Forskningsbasert kunnskap er viktig for å oppnå alle bærekraftsmålene. Ivaretakelse av bærekraftsmålene gjennom arbeidet med å fremme forskning, utdanning, likestilling og et anstendig arbeidsliv er en del av Forskerforbundets kjerneaktivitet. Herunder arbeide for at forskningsbasert kunnskap tas i bruk, styrke den akademiske friheten og tillit til forskning, integrere bærekraftsmål i undervisning på alle nivå der det er relevant.

Forskerforbundet arbeider for at:

  • Bærekraftsarbeidet skjer innenfor rammen av partssamarbeidet og med ansattes medvirkning.
  • Ansvar som pålegges institusjoner og virksomheter er håndterbare og konkrete.

(Fra Forskerforbundets arbeidsprogram 2022–2024)

Det er økende konsensus i verden om at klimaendringer er den viktigste utfordringen i det 21. århundre. FNs klimapanel har synliggjort kunnskap om klodens tilstand og FNs generalsekretær definerer klimautfordringene som de viktigste i dagens og morgendagens verden. Når det gjelder klimamålene er det særlig mål nr. 13 som har fått oppmerksomhet og oppslutning: «Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene av dem»

Budskapet er at vi må handle nå for å redusere og begrense klimaendringer og konsekvensene av dem. Fagbevegelsen nasjonalt og internasjonalt har naturlig nok også styrket sitt engasjement for å nå klimamålene. Fagbevegelsens mantra er enkelt: «There are no jobs on a dead planet» (Guy Ryder, ILO). Produksjon og forbruk må endres i en klimavennlig retning for å berge planeten vi alle er avhengige av.

Forskerforbundet er medlem i Unio og omfattes av Unios handlingsplan for realisering av FNs bærekraftsmål, vedtatt av Unios hovedstyre i 2018, og oppfølgingen av klimamålene i Unios klimapolitiske plattform, vedtatt av Unios hovedstyre i 2019.

Unio og Forskerforbundet deltok på Bærekraftskonferansen / SDG Conference i Bergen 9.–10. februar 2023, med eget arrangement på Day Zero.

Forskerforbundets arbeid

Forskerforbundet som organisasjon og forbundets virksomhet skal bidra til å sikre en mer bærekraftig utvikling. Det innebærer å velge miljøvennlige alternativer når mulig (kontorutstyr, gaver, hoteller og reiser), samt planlegge vår kurs- og møtevirksomhet slik at det i størst mulig grad er mulig å reise miljøvennlig.

For Forskerforbundet er kunnskap og kompetanse avgjørende for å løse klimautfordringene. Involvering, deltakelse og medvirkning står også sentralt i arbeidet med det grønne skiftet. Kunnskapsbaserte løsninger for et mer klimavennlig samfunn gjelder også for Forskerforbundets egen aktivitet i en mer klimavennlig retning. For å redusere vårt klimaavtrykk må vi ha kunnskap om hvordan vi best kan gjøre dette og på hvilke områder. Vi vil utvikle et kunnskapsgrunnlag for egen organisasjon. Dette kunnskapsgrunnlaget skal bidra til å tydeliggjøre videre retning for Forskerforbundets arbeid for å nå klimamålene.

Kunnskapsgrunnlaget vil være bestemmende for retningen Forskerforbundet ønsker å ta, for å bli mer klimavennlig. Et kunnskapsgrunnlag som forteller organisasjonen hvilket nåværende klimaavtrykk den har i dag, vil gi et godt grunnlag for å kunne treffe konkrete tiltak som vil legge føringer for aktiviteter og handlinger for forbundet framover. Vi har startet med å kartlegge vårt eget klimaavtrykk i form av klimagassutslipp knyttet til bl.a. drift av organisasjonen, lokale og nasjonale kurs og samlinger.

Bærekraftige investeringer er også på agendaen når det gjelder fagforeninger og deres fond og streikekasser. Foruten å måle utslipp og eventuelt kompensere for dette gjennom kjøp av offisielle klimakvoter, kan Forskerforbundet utvikle klimavennlig profil på sine fond og liknende. Dette er en pågående prosess.