Vedtatt av Forskerforbundets representantskap 16.10.2018.

Forskerforbundets representantskap velger valgkomite bestående av 5 medlemmer og en vara for kommende representantskapsperiode etter innstilling fra Hovedstyret.

Valgkomiteen konstituerer seg selv. Valgkomiteen skal i sitt arbeid ha en fri og uavhengig stilling til det sittende hovedstyret. Valgkomiteen kan ta kontakt med hovedstyret for å få synspunkter om hovedstyrets arbeids- og ansvarsområde.

Valgkomiteen skal i sitt arbeid innhente forslag til kandidater fra lokallagene. I tillegg står valgkomiteen fritt til å selv fremme kandidater eller behandle forslag til kandidater fra fagpolitiske foreninger eller enkeltmedlemmer. Valgkomiteen har samtaler med sittende forbundsleder og hovedstyremedlemmer. I intervjuer med kandidatene informeres disse om styrets arbeids- og ansvarsområder. Valgkomiteen orienterer aktuelle kandidater om gjeldende betingelser for vervet i hovedstyret (for eksempel honorering og eventuelle frikjøpsordninger).

I henhold til vedtektene skal valgkomiteen i sin innstilling legge vekt på en rimelig kjønnsfordeling, på representasjon av ulike landsdeler og institusjoner, og at stillingskategorier blir representert. I tillegg skal valgkomiteen legge vekt på bredden av kompetanseområder blant hovedstyrets representanter.

Valgkomiteen skal fremme forslag til leder, nestleder, hovedstyremedlemmer og varamedlemmer til kommende representantskapsperiode. Jf. vedtektene §9. Valgkomiteen skal også fremme forslag på to desisorer og en varadesisor til kommende periode.

Valgkomiteen skal legge frem en skriftlig innstilling senest seks uker før representantskapsmøtet. Innstillingen sendes til generalsekretæren og kandidatene som er omtalt i innstillingen. Hovedstyret får innstillingen til informasjon og videresender denne sammen med saksnotater til representantskapet senest fire uker før møtet.

Innstillingen skal inneholde presentasjon av den enkelte kandidat og en begrunnelse for innstillingen.

Hovedstyret sørger for at alle innstilte kandidater blir invitert til representantskapet der de får anledning til å presentere seg og sitt kandidatur.

Under representantskapet legges innstillingen fram av valgkomiteens leder. Valgkomiteen kan velge å justere sin innstilling før valget gjennomføres.