Nytt fra Hovedstyret (desember 2023)

På styremøtet 14. desember behandlet Hovedstyret Forskerforbundets innspill til regjeringens arbeid med statsbudsjettet for 2025.

Hovedstyret behandlet også utkast til revidert verdiplattform for Forskerforbundet og utkast til arbeidsprogram for perioden 2025-2027. Dokumentene sendes nå på høring til lokallag og fagpolitiske foreninger.

Hovedstyret drøftet et første utkast til revisjon av Forskerforbundets likestillingspolitikk, og ba generalsekretæren komme tilbake med en handlingsplan for arbeidet med likestilling, kjønnsbalanse og mangfold til styremøtet i mai 2024.

Hovedstyret oppnevnte medlemmer til et ekspertutvalg for oppfølging av arbeidet med den kommende stortingsmeldingen om forskningssystemet i Norge («systemmeldingen»). AU fikk fullmakt til å supplere utvalget ved behov.

Andre saker som ble behandlet var tema for Landsrådets møte i 2024, regnskap for 3. kvartal 2023, og ramme for lønnsoppgjøret 2024.

Hovedstyrets neste møte er 1. februar 2024. Her finner du innkalling og protokoll fra styremøtene.