Samarbeid for bærekraft

Av Kristin Dæhli, nestleder i Forskerforbundet 2019–2021. Innlegg i Forskerforum nr. 3/2021.

Arbeidet for bærekraft bør bli en større del av trepartssamarbeidet. Selv om Forskerforbundets hovedformål er å sikre våre medlemmer gode lønns- og arbeidsvilkår, har vi også et ansvar i arbeidet med bærekraftmålene. Og våre medlemmer er klare for å bidra mer.

Høsten 2015 vedtok FN sin agenda for global, bærekraftig utvikling. Norge har forpliktet seg til å integrere bærekraftmålene i alle sektorer, hvilket betyr at også Forskerforbundet må ta sin del av ansvaret. Rammeverket for dette arbeidet er 17 målområder med til sammen 169 delmål. Disse skal innfris innen 2030, og det betyr at vi nå må handle raskt.

Trepartssamarbeidets kraft

Utfordringene som gjenspeiles i bærekraftmålene, er komplekse og sammensatte, da vil arbeidet med løsningene gjerne være det også.

Da den fjerde nasjonale bærekraftkonferansen nylig ble arrangert av Universitetet i Bergen (SDG Conference Bergen), uttalte ministeren for bærekraft, Nikolai Astrup, at trepartssamarbeidet er avgjørende for å nå bærekraftmålene, og at de gode og virkningsfulle tiltakene ikke kan besluttes av arbeidsgiveren alene.

Trepartssamarbeidet bygger på den norske modellen, som i korte trekk kan beskrives med begrepene dialog, likeverd og tillit. Samarbeidet forutsetter at partene møtes med felles interesse for å finne løsninger som gagner felleskapet. Dette gjelder ikke minst for de komplekse sakene som f.eks. bærekraftutfordringene representerer.

Partene sentralt må sørge for at avtaleverket får en retning som styrker de lokale partenes legitimitet, slik de fleste hovedavtaler og overenskomster nå har fått på plass.

Partene lokalt må sammen finne løsningene som er tilpasset lokale forhold. Forutsetningene er ulike i Bergen og Alta – en god løsning for én virksomhet vil ikke nødvendigvis fungere like godt for en annen.

Arbeidet med bærekraftmålene ser så langt ut til å ha hatt lav oppmerksomhet i det lokale partssamarbeidet. Fra Forskerforbundets side vil vi derfor framover satse på å styrke de tillitsvalgtes bærekraftkompetanse og hvordan dette kan implementeres i det lokale partssamarbeidet. I likhet med statsråd Astrup mener vi at styrket innsats lokalt vil bety et vesentlig bidrag for å oppnå resultater globalt.

Hjernekraft for bærekraft

I tillegg til partssamarbeidet leverer Forskerforbundets medlemmer et vesentlig bidrag i arbeidet for en bærekraftig klode. Gjennom forskning og annen kunnskapsproduksjon bidrar forbundets medlemmer til å forstå utfordringene vi står foran, konsekvensene av disse og til å utvikle tiltak som har effekt på klima og andre bærekraftområder. Foreløpige resultater fra en rapport FAFO har under arbeid, viser blant at at Forskerforbundets medlemmer tar initiativ til faglig fornying og omlegging av undervisningsmetoder og -innhold som ledd i bærekraftarbeidet.

Dette er et viktig element i Forskerforbundets politikk. Vi har gitt flere innspill i høringer og debatter om våre medlemmers rolle, blant annet under fjorårets SDG-konferanse og i 2019 til Kommunal- og moderniseringsdepartementets handlingsplan for bærekraftmålene. Vi har pekt på at det er våre medlemmer som utdanner morgendagens arbeidstakere, som er de som skal bringe bærekraftarbeidet videre. Derfor er det blant annet behov for en tydeligere utdanningspolitikk for bærekraft, som virkemiddel for å utvikle utdanning som understøtter målene.

Det er også viktig at forskningen, som undervisningen skal bygge på, er troverdig og etterprøvbar, og at det gis rom for gode tverrfaglige og flerfaglige forskningsprosjekt. Akademisk frihet og gode vilkår for faglig skjønn er en forutsetning for å få fram troverdig forskning og slik demme opp for klimaskepsis. Kampen for klima og bærekraft vinnes ikke uten hjernekraft!

Til slutt: Vi må huske at bærekrafttiltak ikke er sparetiltak – vi må planlegge for at de kan komme til å koste. Samfunnskostnadene av å ikke satse på en bærekraftig utvikling kan derimot bli enorme.

Vi har et felles ansvar for å etterlate en sunn og bærekraftig verden til våre etterkommere. Forskerforbundet er i gang med vår del av arbeidet.