Nytt år, nytt lag, og snart en ny vår

Av Guro Elisabeth Lind og Kristian Mollestad, hhv. leder og nestleder i Forskerforbundet 2022–2024. Innlegg i Forskerforum nr. 1/2022.

Denne våren har vi ett oppdrag: Å gjøre alt vi kan for at våre medlemmer får et lønnsløft.

Nytt år, nye muligheter. Det gjelder i høyeste grad også for Forskerforbundet – som ikke bare starter et nytt år, men en ny representantskapsperiode. Representantskapet er vårt øverste organ, og møtes bare hvert tredje år. Det vedtar Arbeidsprogrammet vi skal jobbe etter de neste tre årene, og velger laget som skal lede forbundet fram til neste representantskap. De neste tre årene er dette oss, sammen med et nytt og slagkraftig hovedstyre.

Vi takker for tilliten og gleder oss til å ta fatt på jobben. Forskerforbundet er en mangfoldig organisasjon, med medlemmer i alle sektorer fra universitet og høyskoler til museer, bibliotek, arkiv, institutter, helseforetak, kommuner, fylkeskommuner, forvaltning og privat sektor. Forskerforbundet organiserer kunnskapsarbeidere i hele landet og i hele kunnskaps-Norge, og derfor er det så viktig at hovedstyret har en bred sammensetning som gjenspeiler mangfoldet i organisasjonen. Det betyr også at vi er godt rustet til å ta tak i både kjente og nye problemstillinger.

Hovedtariffoppgjør på dagsorden

Vi ser fram til første samling med hovedstyret på nyåret, der vi sammen skal stake ut kursen og legge en god strategi videre for perioden. Men uten å forskuttere for mye, kan vi med sikkerhet slå fast at vårens lønnsforhandlinger vil stå øverst på dagsorden.

Fjorårets oppgjør var en skuffelse for oss og våre medlemmer, og for langtidsutdannede i en rekke andre samfunnskritiske yrker. Våren 2021 stod våre medlemmer i kommuner og ved sykehus streikevakt i kampen for lønna til de langtidsutdannede i offentlig sektor. Denne våren kan det bli storstreik.

Offentlig sektor sakker akterut

For fasiten for forrige hoedtariffoppgjør er tydelig: Mens offentlig sektor viste moderasjon, sikret privat sektor seg en lønnsvekst langt ut over frontfaget. I et år hvor våre medlemmer kunne vise til stort, ulønnet merarbeid, økte lønnsgapet til andre sektorer. Vi venter nå på tallene fra fjoråret, men ryktene fra tallknuserne tyder på at det samme er i ferd med å skje igjen. Nok en gang kan offentlig sektor komme til å sakke akterut.

Noe tallgrunnlag har vi allerede. Og fasiten de siste femten årene er ikke bedre: Lønnsundersøkelsen til ISF som ble lagt fram høsten 2021, viser at ikke minst forskere i staten taper terreng lønnsmessig. Både til andre utdanningsgrupper i det offentlige, og til forskere i privat sektor. Statsansatte forskere hadde 11 prosent lavere lønn enn forskere i privat sektor i 2004, men hele 36 prosent lavere lønn i 2019. Hvis offentlig sektor lojalt skal følge frontfaget, mens privat sektor nok en gang skal sprenge sin egen ramme, vil gapet bare fortsette å øke.

Vårt oppdrag denne våren er å hindre at dette skjer. Av hensyn til medlemmene våre, som fortjener et lønnsløft, men også av hensyn til samfunnet. Det må være attraktivt å forfølge en karriere som forsker eller kunnskapsarbeider. Ellers vil vi aldri klare å oppfylle de ambisjonene vi som kunnskapssamfunn har satt oss, verken når det gjelder forskning eller omstilling.

Klare for innspurten

Den lange innspurten mot lønnsoppgjøret starter nå. Vi starter med ny energi, men ikke med blanke ark. For vi har brukt tiden siden forrige lønnsoppgjør godt. Organisasjonen har fornyet mannskapet. Det nye hovedstyret har bred kompetanse og erfaring, ikke minst på tariffpolitikk. Vi har sondert mulighetene for samarbeid med andre hovedsammenslutninger. Vi gjennomgår konfliktberedskapen. Og vi har ikke minst brukt tid på å styrke tillitsvalgtapparatet, gjennom Tillitsvalgtåret 2021. Nå er vi klare for våren.