Å gi med den ene hånda …

Av Kristin Dæhli, nestleder i Forskerforbundet 2019–2021. Innlegg i Forskerforum nr. 6/2020.

Arbeidsledigheten er nå rekordhøy, det samme er årets søkertall til høyere utdanning. Tallene fra Samordna opptak, som ble kjent 24. april i år, viser en vekst på rundt ni prosent sammenlignet med 2019.

De siste tiårene har vist en klar tendens til at vi i nedgangstider søker oss til utdanning som et godt, alternativt sysselsettingstiltak. Når usikkert arbeidsmarked gir utrygge arbeidsplasser, permitteringer og høy arbeidsledighet, kan UH-sektoren tilby studier som gjør oss mer attraktive for arbeidsmarkedet og styrker kompetansen i samfunnet, i kombinasjon med meningsfull egenutvikling.

Men, er det logikk når regjeringa forventer at sektoren skal sysselsette flere og færre skal gjøre jobben?

4000 nye studieplasser …

I revidert nasjonalbudsjett, som ble framlagt 12. mai, øker regjeringen antall studieplasser med 4000. «Dette har ikke bare vært å øke antall sitteplasser på en lesesal, men å komme opp med studieplasser til jobber Norge trenger fremover» sa Henrik Asheim til Aftenposten 6. mai i år.

De nye studieplassene skal være på plass fra studiestart i høst. UH-sektoren har gjennom årene vist vilje og evne til å tilpasse seg samfunnets skiftende behov, som ved økt søkertall og behov for faglige (om)prioriteringer. Slik er det også i dag – jeg er sikker på at sektorens ledere og ansatte vil gjøre hva de kan for å gi et best mulig tilbud kommende semesterstart.

Samtidig er det viktig å se at jobben for å få til dette skal gjøres av noen. «Noen» er alle de som skal lage gode og relevante undervisningsopplegg, som skal få på plass tilstrekkelig antall kvalifiserte ansatte, som skal skaffe og tilrettelegge undervisningsarealer, arbeidsplasser med mer.

… og kutte i byråkratiets navn

Det er i en normalsituasjon krevende å endre og øke aktivitet med korte frister, særlig for virksomheter som har høye kvalitetsmål. Nå er vi ikke i en normalsituasjon, og det er virkelig prisverdig å se hvilken innsats og lojalitet offentlig ansatte i alle sektorer har vist for å støtte opp om samfunnets behov de siste månedene. De har virkelig fått vise sin samfunnsrolle og at de tar det ansvaret som ligger til den.

Gamle og nye ansatte i UH-sektoren skal i den knappe tiden fram til studiestart i august tilrettelegge for økt studiekapasitet fra sine kjøkkenbord og kjellerstuer. Det blir et viktig lederansvar å passe på at dette skjer uten å gå ytterligere på akkord med faglig kvalitet og ansattes helse og livssituasjon.

I denne sammenhengen er det urovekkende å lese Asheims partikollega, Stefan Heggelund, sin manglende forståelse for rollen offentlig sektor har for å sikre samfunnets borgere i med- og motgangstider. I en uttalelse til Aftenposten 10. mai sier han: «Offentlig sektor må fremdeles effektiviseres, og vi må gjøre mer. Derfor mener jeg vi bør doble ABE-reformen.» Denne uttalelsen kommer altså samtidig med at hans egen regjering gir insitament for å øke innsatsen og styrke viktige samfunnsinstitusjoner, som blant andre UH-sektoren er.

Heggelund setter likhetstegn mellom økonomiske kutt og effektivisering. Han slår indirekte fast at offentlig sektor er ineffektiv og «byråkratisk» (i motsetning til andre sektorer?). Det gjør han uten å vise til hvordan offentlig sektor på kortest mulig varsel har tilrettelagt for å møte dagens helseutfordringer, og uten å se til sektorens særegne roller og ansvar. Hans eneste hensikt synes å være forventninger om å finne ressurser til andre, udefinerte formål. Dette er lettvektig politikk og fungerer sjelden motiverende for dem som jobber mer enn noen gang før. Det synes nødvendig å minne om at langvarig utarming av sektoren vil kunne koste samfunnet dyrt.

Jeg vil også minne om Asheims formål med å øke årets studentopptak, nemlig «… å komme opp med studieplasser til jobber Norge trenger fremover …». De som skal bygge landets framtid, trenger motivasjon og støtte fra politisk ledelse, ikke stadige hint og tiltak som drar i den andre retningen.

Med forventninger om mer politisk klokskap og visshet om at vi vil bidra til å løfte samfunnet opp og framover, benytter jeg anledningen til å ønske alle en riktig god sommer!