Vil sikre teknisk-administrativt ansatte bedre karriereutvikling

– De teknisk-administrativt ansattes arbeid holder universiteter og høyskoler i gang, men verdsettes for dårlig, mener Guro Lind. NIFU la denne uken fram en rapport om deres arbeidssituasjon.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind vil sikre teknisk-administrativt ansatte systematisk karriereutvikling og lønnsutvikling i tråd med kompetansen.

Forskningsinstituttet NIFU la 27. februar fram en rapport om arbeidssituasjonen til teknisk-administrativt ansatte (TA-ansatte) i universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren). Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Forskerforbundet.

Blant hovedfunnene i rapporten er:

  • De fleste er fornøyde med jobben sin. De er særlig fornøyde med graden av autonomi i stillingen, og et klart flertall er også fornøyd med det sosiale miljøet, arbeidsoppgaver og nærmeste leder
  • Et klart flertall rapporterer om at arbeidsoppgavene har blitt mer komplekse over tid, og mange opplever at oppgavene har blitt mer varierte og interessante. Samtidig kjenner mange på en arbeidshverdag preget av relativt høy utskifting av personale, økte rapporteringskrav og effektiviseringstiltak
  • Et klart flertall oppfatter mulighetene for karriereutvikling som begrensede. De erfarer at arbeidsgiver prioriterer karriereutvikling for TA-ansatte lavt. De som vurderer jobbskifte, begrunner dette i hovedsak med bedre karrieremuligheter og lønn andre steder

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind er glad for kunnskapsgrunnlaget som nå er på plass.

– Rapporten blir viktig for vårt videre arbeid med arbeidsvilkårene til de teknisk-administrativt ansatte. Den viser spor av noen krevende år med «effektiviseringskutt» og omstillinger, og en viktig oppgave framover blir å sørge for at de ansatte får tid og ressurser til å gjøre jobben sin til beste for studenter og forskere, sier Lind.

Hun mener arbeidet til de teknisk-administrativt ansatte ikke verdsettes høyt nok.

– Jeg er selv forsker, og vet hvor uunnværlig dette arbeidet er. Som rapporten viser, er det snakk om stadig mer komplekse og spesialiserte arbeidsoppgaver, som krever stor fagkompetanse. Jeg skulle ønske politikerne som vil fjerne «unødvendig byråkrati» forstod hva de egentlig kutter i, sier hun.

Hun er glad for at så mange teknisk-administrative trives i jobben, men utfordrer institusjonene til å gjøre mer for kompetanseheving og karriereutvikling.

– De teknisk-administrativt ansatte opplever mindre intern mobilitet og karriereutvikling enn i vår forrige undersøkelse fra 2017. De forteller om karriereplaner som mangler, kompetansehevingstiltak som ikke er satt i system, og liten støtte fra arbeidsgiver. Dette må institusjonene ta tak i. Ikke minst bør de lære av dem som får det til, oppfordrer Lind.

- Rapporten viser at arbeidshverdagen blir stadig mer kompleks og krevende, og våre egne undersøkelser viser at de ansatte ønsker å jobbe med mer komplekse oppgaver

James Hosea, leder av FFTA

Krever systematisk arbeid

En institusjon som har fått det til, er Høgskolen i Østfold. På lanseringswebinaret for rapporten fortalte tillitsvalgt Ragnar Knudsen og organisasjonsdirektør Elin Corneliussen om et systematisk arbeid for å sikre bedre karriereutvikling.

– Overordnet handler det om at teknisk-administrativt ansatte skal versettes for sin kompetanse. Vi har hatt en kollektiv tilnærming til dette, hvor vi har jobbet systematisk og kunnskapsbasert for å få på plass gode strukturer som virker over tid, sa Knudsen.

Corneliussen fortalte om «tre viktige grep» som bidro til dette.

– Vi hevet lønnen til seniorstillinger, etablerte en offensiv lønnspolitikk, og fikk på plass en stillingsstruktur med oppdaterte stillingsbeskrivelser. Dette er en slags trappetrinnsmodell som gjør karriereutviklingen mer forutsigbar for alle. Å få dette på plass krever godt samarbeid mellom organisasjonene og arbeidsgiver, der begge sider har eierskap og lojalitet til modellen. I tillegg er karriereutvikling tatt inn i alle utviklingssamtaler, og alle ansatte skal ha en karriereplan, sa hun.

Forskerforbundet har en egen forening for teknisk/administrativt personale (FFTA), som ledes av James Hosea fra NHH. Også han er opptatt av at bedre karriereutvikling er positivt for både ledelsen og de ansatte.

– NIFU-rapporten viser at arbeidshverdagen blir stadig mer kompleks og krevende, og våre egne undersøkelser viser at de ansatte også ønsker å jobbe med mer komplekse oppgaver. Her ligger det store muligheter. Bedre strukturer for karriereutvikling vil både hjelpe institusjonene til å løse sine oppgaver, og være bra for de ansatte, understreket han.

Han fortalte også at FFTA vil jobbe mye med temaet framover.

– Det er et mål for oss at Forskerforbundet kan bidra til å hjelpe teknisk-administrativt ansatte med karriereutvikling. Det vil også gjøre oss mer attraktive for nye TA-ansatte, avslutter han.