Vil sikre forskningskompetansen ved arkivene

Digitalisering, automatisering og ny teknologi endrer arkivene og vår tilgang til dem. Viktig dokumentasjon står i fare for å forsvinne. Forskerforbundet etterlyser en sterkere innsats for å ruste arkivene for framtiden.

Article Image

Forskerforbundets tillitsvalgte innenfor arkiv, bibliotek og museum var samlet til sektorseminar 14. juni. De er bekymret for utviklingen ved norslke arkiver.

Utfordringer knyttet til digitalisering og AI var et sentralt tema på sektorseminaret for Forskerforbundets tillitsvalgte innenfor arkiv, bibliotek og museum 13.–14 juni. De tillitsvalgte uttrykte bekymring for at digitalisering og ny teknologi endrer tilgjengelighet og tillit til dokumentasjon og arkiv. Forskerforbundet har lenge tatt til orde for mer forskning på arkiv, noe blant andre Arkivlovutvalget sluttet seg til i NOU 2019:9  «Fra kalveskinn til datasjø».

– Med de endringene arkivsektoren gjennomgår, er behovet for forskning viktigere enn noen gang for å unngå at viktig dokumentasjon ikke lenger vil være tilgjengelig og for at dokumentasjon ikke lenger kan spores på grunn av dataflyt mellom ulike plattformer og systemer. Samtidig med dette ser vi at viktig forsknings- og arkivfaglig kompetanse forsvinner fra arkivsektoren. Det kan få konsekvenser for hele kunnskapssektoren, sier spesialrådgiver Kari Folkenborg.

Sektorseminaret vedtok en uttalelse om temaet, der de ber om at det sikres forskningskompetanse ved arkivene, og at Arkivlovutvalgets forslag om et forskningsprogram ved arkivene settes i verk.

Sektorseminaret for ABM-sektoren diskuterte også andre temaer, som registrering av FoU-arbeid, lønn og stillingsstruktur. Forskerforbundet arbeider for en ryddigere stillingsstruktur i ABM -sektoren. De ansatte må sikres karriereutviklingsmuligheter og lønn etter kompetanse. uavhengig av hvilket tariffområde de befinner seg i.

Se også - Forskerforbundets politikk for ABM-sektoren