Article Image

Resolusjon vedtatt på Forskerforbundets studentkonferanse 22.-23. oktober 2022.

I forslaget til statsbudsjett for 2023 foreslår regjeringen å innføre skolepenger for internasjonale studenter fra land utenfor EØS og Sveits. Forslaget bryter med regjeringsplattformen, som eksplisitt sier at «Utdanning i Norge skal være gratis, også for internasjonale studenter”. Forslaget bryter også med Arbeiderpartiets og Senterpartiets egne partiprogram.

Men først og fremst er forslaget et brudd med gratisprinsippet, som gjennom tiår har vært et fundamentalt grunnprinsipp i norsk høyere utdanning. At norsk høyere utdanning har vært gratis og tilgjengelig for alle, har gitt studenter fra fattige land muligheten til å studere i Norge. Det har også beriket det norske utdanningssystemet, gjennom større mangfold, bredere kompetanse og verdifulle impulser utenfra. Nå står dette prinsippet for fall.

Forslaget om studieavgift for utenlandsstudenter følges av tre andre kuttforslag i statsbudsjettet, som samlet vil svekke Norges internasjonale kunnskapssamarbeid betydelig. For det første blir det dyrere for norske studenter å studere i utlandet. For det andre kuttes det i ulike program som er etablert for å fremme internasjonalt akademisk samarbeid. For det tredje reduseres bevilgningene til reising i universitets- og høyskolesektoren, som blant annet brukes til deltakelse i internasjonale forskningsnettverk.

Norsk forskning og høyere utdanning er avhengig av impulser utenfra. At norske forskere deltar i internasjonale nettverk, er helt nødvendig for å opprettholde kvaliteten på norsk forskning. At norske studenter reiser ut, og at internasjonale studenter kommer hit, styrker kvaliteten i høyere utdanning.

Vi bør styrke det internasjonale forsknings- og utdanningssamarbeidet, ikke svekke det. Forskerforbundets studentforening oppfordrer Stortinget til stanse regjeringens usolidariske og korttenkte kutt.