Håper på forskningsløft for museene

Forskningen er tydelig vektlagt i regjeringens ferske museumsmelding. – Det er svært positivt at regjeringen følger opp Brenna-utvalgets anbefalinger om å styrke forskningen ved museene. Neste skritt må være å følge opp med målrettede bevilgninger i høstens statsbudsjett, sier Guro Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Regjeringen la i dag fram stortingsmeldingen «Musea i samfunnet – Tillit, ting og tid». Meldingen viser den overordnede politiske retningen for museumspolitikken fram mot 2050, og formulerer de sentrale områdene for videre utvikling av museumssektoren.

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind mener meldingen inneholder gode nyheter.

– Endelig kommer det tydelige signaler om et løft for forskningen i museumssektoren. Abid Raja understreker at museene skal være frie, faglige og autonome kunnskapsinstitusjoner, og at forskning skal være en prioritert oppgave. Det er gode nyheter for både museene og for norsk forskning, sier hun.

De fire F’ene fra forrige museumsmelding – forvaltning, formidling, forskning og fornying – er nå erstattet med fem målsettinger: Solid kunnskapsproduksjon, relevant formidling, helhetlig samlingsutvikling, trygg ivaretakelse og aktiv samhandling. Det skal arbeides for tilrettelegging for forskning og gjennomføring av forskning i alle museumsvirksomheter som mottar driftstilskudd.  

– Det ser ut til at anbefalingene fra Brenna-utvalgets rapport «Vilje til forskning», om flere stipendiatstillinger og egne forskningsmidler, er tatt til følge. Det legges også vekt på at samarbeidet med UH-sektoren må styrkes, i tråd med utvalgets anbefaling. Dette er et fullt gjennomslag for Forskerforbundets politikk, selv om vi selvfølgelig kommer til å følge nøye med på om det faktisk bevilges ressurser til å nå disse viktige målsettingene. Første skritt blir høstens statsbudsjett, sier Lind.

Les sak om meldingen i Forskerforum
Forskerforbundets innspill til Museumsmeldingen
Forskerforbundets kommentarer til «Vilje til forskning»