– Styrk forskningen i ABM-sektoren og gjør den synlig

– Jeg vil oppfordre Familie- og kulturkomiteen til å sørge for at også forskning i ABM-sektoren kan registreres i forskningssystemet CRIStin, sa Petter Aaslestad under dagens budsjetthøring på Stortinget. Han foreslo også et eget program for forskningsprosjekter i sektoren.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Forskerforbundet deltok i høringen om Statsbudsjettet for 2018 hos Stortingets Familie- og kulturkomite torsdag 2. november.

– Arkiver, biblioteker og museer forvalter et unikt materiale som er uttrykk for vår felles hukommelse og vår felles kulturarv. Det er et uttalt mål at det skal forskes mer i sektoren, men da trengs det en mer planmessig tilnærming til hvordan dette målet skal nås, sa Forskerforbundets leder Petter Aaslestad til komiteen.

Han tok til orde for å synliggjøre den viktige forskningen som gjøres ved arkiver, museer og biblioteker.

– Også forskningsresultater og faglig relevant virksomhet utført i ABM-sektoren må kunne registreres i forskningssystemet CRIStin, slik anbefalingen er i Humaniorameldingen. Det er svært viktig at den forskningen som de facto utføres innenfor arkiver, biblioteker og museer blir synlig og tilgjengeliggjort innenfor et felles nasjonalt system, mente Aaslestad.

Forskerforbundet oppfordret Familie- og kulturkomiteen til å avsette 50 millioner over en treårsperiode til et program i regi av Forskningsrådet, der institusjonene i ABM-sektoren kan søke om støtte til forskningsprosjekter.

Hele Forskerforbundets innspill kan leses her.