Kommentarer til forslaget til statsbudsjett for 2018

Det vises til Prop. 1 S (2017-2018) med forslag til statsbudsjett for 2018.

Forskerforbundet er opptatt av å forbedre rammevilkårene til de ansatte ved arkiv -, bibliotek- og museumsinstitusjoner. Institusjonene forvalter et unikt gjenstands- og tekstmateriale som er uttrykk for vår felles hukommelse og kulturarv. Materialet gir grunnlag for forskning og formidling innen et bredt spekter av fagfelt og til et allment publikum.

Forskning i arkiv, bibliotek og museene.

Arkiv-, bibliotek- og museumssektoren har et samfunnsoppdrag som omfatter forskning, og det er et uttalt mål at det skal forskes mer i sektoren (jf. museumsmeldingen og Arkivmeldingen). Det er nødvendig å tydeliggjøre ansvaret for forskning i sektoren, samt etablere en mer planmessig tilnærming til hvordan forskning kan videreføres og tydelig bidra til samfunnsutviklingen. Budsjettet for 2018 innebærer en realnedgang på 0,3 prosent i bevilgningene til museene under Kulturdepartementet. Da er det utfordrende å ivareta bredden av oppgaver og samtidig sørge for faglig oppdatering og styrking av forskningsvirksomheten. Forskerforbundet mener det må avsettes fra post 52 kap 325 50 mill. kroner til opprettelse av program i regi av Forskningsrådet der institusjonene i sektoren kan søke om støtte til forskningsprosjekter.

Arkivmateriale er vår viktigste kilde til kunnskap om nåtid og fortid. Det er viktig at arkivmaterialet sikres og gjøres tilgjengelig. At depotbygg for Norsk Helsearkiv på Tynset omsider skal realiseres er gledelig. Forskning i arkivene nevnes ikke, til tross for at Arkivverket har en betydelig forskningsaktivitet, ansatte med forskerkompetanse og egen forskningsseksjon. God tilrettelegging for forskning og forskningsformidling er et mål for virksomhetene, og det gjør det viktig med solid kunnskap og erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for fagområdet.

Kulturforskning og næringsliv

Forskerforbundet mener satsing på kulturnæringer er viktig og at samarbeidet mellom museumsinstitusjoner og næringsliv må styrkes. Samarbeid mellom reiselivsnæringer og kulturnæringer er positivt. Den omtalte satsingen på kulturnæring må imidlertid ikke redusere kulturnæringsbegrepet og lønnsom kulturvirksomhet til varer og tjenester som omsettes på et marked, som eneste markør for verdiskaping og verdifulle element i regional og lokal utvikling.  Kulturvirksomhetene må ha et bredere nedslagsfelt, både lokalt og regionalt. Utviklingen av kulturnæringene må være kunnskaps- og forskningsbasert.

CRIStin

CRIStin har vært et gjentakende punkt for Forskerforbundet og andre i høringer denne komiteen, fordi vi mener det er viktig at denne delen av humanioraforskning i Norge blir synlig og tilgjengeliggjort i en nasjonal oversikt. Dette nevnes ikke i Kulturdepartementets proposisjon, men i Kunnskapsdepartementets proposisjon ser vi at det satses på å styrke arbeidet med et helhetlig system for publisert forskning innenfor alle fagområder, inkludert arkiv, bibliotek og museum i Norsk Vitenskapsindeks. Vi håper dette arbeidet vil føre til at forskningsresultater og faglig relevant virksomhet ved arkiv, bibliotek og museumsinstitusjonene kan registreres i forskningssystemet CRIStin, slik anbefalingen er i Humaniorameldingen. 

FNs bærekraftsmål

Forskerforbundet er glad for satsingen og videreføringen av prosjektet Inkluderende kulturliv i Norden under Norsk Kulturråd. De mangfoldige kulturarenaer vi har er viktige møteplasser og inkluderingsarenaer. Vi skulle gjerne sett at dette arbeidet ble knyttet til arbeidet med FNs bærekraftsmål om å fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling (Mål 16). Arbeid for å sikre vår felles kulturarv er en viktig del av arbeidet med å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige (Mål 11). Institusjoner innen arkiv, bibliotek og museum må bli tydelige og synlige aktører i arbeidet med FNs bærekraftsmål, som for øvrig ikke nevnes i proposisjonen.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær