Statsbudsjettet 2016: Behov for omstillingsmidler

Onsdag 7. oktober legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Forskerforbundet har sendt innspill der vi blant annet ber om 100 mill. kr. i omstillingsmidler til universiteter og høyskoler i forbindelse med fusjonsprosessene.

Article Image

Illustrasjonsbilde

Arbeidet med ny struktur i UH-sektoren er godt i gang og det vil bli iverksatt sammenslåinger og større strukturelle endringer i løpet av 2016. Vi vet at slike omstillinger er krevende og kostbare for institusjonene og de ansatte. Det er nødvendig å bevilge omstillingsmidler slik at endringene blir minst mulig belastende for de ansatte, og ikke belaster institusjonenes økonomi. Bare slik vil det være mulig for de ansatte å opprettholde kvaliteten på utdanningene og forskningen.

Forskerforbundet foreslår at det avsettes 100 mill kroner i omstillingsmidler til universitets- og høyskolesektoren i statsbudsjettet for 2016.

Norge ligger langt bak de andre nordiske landenes forskningsinnsats, både målt som andel av BNP og som innsats per innbygger. Forskerforbundet foreslår at Norge setter seg som mål å bli best i Norden på forskningsinnsats.

Økte investeringer i forskning og høyere utdanning må tallfestes i en årlig opptrappingsplan med sikte på å øke forskningsinnsatsen til 3% av BNP innen 2030.

Den viktigste forklaringen på den relativt lave forskningsinnsatsen i Norge er at næringslivet investerer mindre i forskning. Næringslivet og offentlig sektor bør stimuleres til økt investering og nysatsing i forskning og innovasjon.

Forskerforbundet foreslår at Brukerstyrt innovasjonsarena - BIA-programmet i Forskningsrådet styrkes med 50 mill kroner.

Forskerforbundets øvrige hovedforslag i innspillet til statsbudsjett:

  • Reduser den resultatbaserte delen av utdanningskomponenten fra 40 % til 20 %, slik at 80 % av midlene utbetales når studentene tas opp og 20 % etter to år
  • RBO må styrkes med 100 mill kroner. Ordningen må på sikt endres slik at den ikke lenger er et nullsumspill innenfor en lukket ramme.
  • Hev grunnbevilgningene til forskningsinstituttene til minst 20 % for å sikre instituttene like vilkår som andre europeiske institutter innen EUs konkurransearena og for å sikre forskerne tid til faglig utvikling.

Relatert informasjon

Forskerforbundet: Innspill til statsbudsjettet 2016

Samleside: Statsbudsjett