Kunnskapsdepartementet klargjør om forlengelse for stipendiater og postdoktorer

Forskerforbundet ba Kunnskapsdepartementet klargjøre reglene om forlengelse av ansettelsesperioden for stipendiater og postdoktorer, da forskriften er uklar på flere punkter. Les svarbrevet fra departementet.

Article Image

Forskerforbundet mener forskriften som regulerer tilsettingsvilkår for stipendiater og postdoktorer er uklar på flere punkter, noe som fører til tvilssituasjoner og ulik behandling. Forbundet ba derfor departementet i et brev av 08.05.2014 forbedre og tydeliggjøre forskriften når det gjelder retten til forlengelse. 

I et svar av 27.10.2015 åpner ikke departementet for å endre forskriften, men gjør det klart at åremålet skal forlenges for hele fraværsperioden (dvs. fra dag én) for stipendiater og postdoktorer som har graderte sykemeldinger, ammefri eller lignende som går ut over to uker:

«Når fravær som gir grunnlag for forlengelse har vart i minst to uker, forlenges åremålet tilsvarende omfanget av hele fraværsperioden. To ukers fristen gjelder også for delvis sykemeldte arbeidstakere og lignende, etter to uker forlenges åremålsperioden tilsvarende den arbeidstiden vedkommende faktisk har vært fraværende.»

Har du vært sykemeldt 50 % i to måneder, skal altså åremålet forlenges med én måned. Har du hatt ammefri én time pr dag i 6 måneder, skal åremålet forlenges med 15 dager (105 timer, minus eventuelle timer som sammenfaller med ferie og høytidsdager). Fravær som ikke er sammenhengende ut over to uker – som egenmeldt sykdom, sykt barn, heimevernsøvelser, meddommer o.l. – utløser ikke krav om forlengelse. Her viser departementet til at vedkommende kan gis reduksjon i en eventuelt arbeidsplikt,  eller også søke om forlengelse på særskilt grunnlag. Dessuten minner departementet om at det også gis forlengelse av åremålsperioden ved redusert arbeidstid etter arbeidsmiljøloven § 10-2 på grunn av omsorg for barn eller nær familie.