Innspill til statsbudsjettet 2017

Forskerforbundet oppfordrer regjeringen til en brei og kraftfull forskningsinnsats. Vi ønsker en styrking av hele utdannings- og forskningssektoren gjennom økte basisbevilgninger. Les vårt innspill til statsbudsjettet for 2017.

Illustrasjon: Statsbudsjettet 2016

Illustrasjon: Statsbudsjettet 2016

En forskningsinnsats som ikke er rettet inn mot å heve hele akademia undervurderer forskningens muligheter og Norges potensial som kunnskapsnasjon. En smal satsing legger ikke maksimalt til rette for framveksten av nye, verdensledende miljøer.

Forskerforbundet foreslår:

  • Muligheten for å forske i arbeidstiden går inn som kvalitativ styringsparameter i sektormål 1 «Høy kvalitet i utdanning og forskning».
  • Reversér kostnadskuttet på 0,6% for forsknings- og utdanningsinstitusjonene – FoU-aktiviteter og utdanning må skjermes.
  • Basisbevilgningen til universiteter og høyskoler med liten FoU-andel styrkes.
  • Fullfinansiér fusjonsprosessene i universitets- og høyskolesektoren. På basis av institusjonenes rapportering bevilges en realistisk kompensasjon for fusjonsutgiftene i revidert nasjonalbudsjett og i budsjettforslaget for 2018.
  • Styrk basisbevilgningen til forskningsinstituttene med 100 mill kroner for å sikre en sterk instituttsektor som kan tilby næringsliv og offentlig sektor relevant kompetanse og forskningstjenester av høy kvalitet.
  • Sett av 50 mill kroner på Kap 328 til opprettelse av et program hvor museene kan søke om støtte til forskningsprosjekter hos Kulturdepartementet.

Relatert informasjon

Les vårt innspill til statsbudsjettet for 2017

Samleside: Statsbudsjett