Håper på mer fornuftige kvalitetskriterier

Kvaliteten til en utdanningsinstitusjon bør bedømmes utfra flere kriterier og det er naturlig å ikke score like høyt på alt. Forskerforbundet er fornøyd med at KUF-komiteen tolker kriteriene mindre bastant enn hva regjeringen la opp til i strukturmeldingen, men advarer samtidig mot flere av signalene og forslagene i meldingen.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

– En utvidelse av kriteriene er viktig for å ivareta høyskoleoppdraget som kvalitet i profesjonsutdanningene og nærheten til lokalsamfunnet, sier leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad.

Forskerforbundet er glad for at en samlet KUF-komite peker på at fusjonsprosessene kan gi betydelige merutgifter og at det er viktig å videreføre satsingen på SAKS-midler.
– Fusjoner er krevende og det er viktig at institusjonene får dekket de faktiske fusjonskostnadene slik at kvaliteten på forskning og utdanning kan opprettholdes, sier Aaslestad. Han foreslår at det etableres en ubyråkratisk ordning der institusjonene kan registrere og få kompensert sine merutgifter.

Forskerforbundet oppfordrer Stortinget til ikke å vedta forslaget om å la tilsatt ledelse bli det normale ved universiteter og høyskoler, istedenfor demokratisk valgt ledelse som i dag.
– Dagens modell med valgt rektor, der institusjonene selv også kan vedta tilsatt rektor, ivaretar på en god måte institusjonenes behov for ulike løsninger. Denne modellen understøtter institusjonenes autonomi og faglige uavhengighet, forklarer Aaslestad.

Videre er Forskerforbundet opptatt av at dagens nivå på basisfinansieringen må videreføres.
– Vi er bekymret for signalet i strukturmeldingen om at den resultatbaserte andelen av rammebevilgningen skal økes over tid. Det vil gi mer kortsiktig finansiering, advarer lederen i Forskerforbundet, som nå setter sin lit til at Stortinget i morgen tar hensyn til Forskerforbundet innspill.

Torsdag 11. juni behandler Stortinget i plenum KUF-komiteens innstilling til regjeringens stortingsmelding «Konsentrasjon for kvalitet: Strukturreform i universitets- og høyskolesektor».

Relatert informasjon

Samleside: Struktur i høyere utdanning

KUF-komiteens innstilling / Innst. 348 S (2014–2015)

Strukturmeldingen / Meld. St. 18 (2014-2015) (pdf)