Forskerforbundets kommentarer til statsbudsjettet for 2015

Forskerforbundet er svært kritisk til at regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2015 innfører en reform for å avbyråkratisere og effektivisere alle offentlige virksomheter uavhengig av hvilke aktiviteter som utføres. Det synes underlig at effektivitetskutt ikke er mer forankret i virkeligheten ved institusjonene.

Article Image

Effektiviseringen er satt til 0,5 prosent av alle driftsutgifter som bevilges over statsbudsjettet og det trekkes ut 1,4 mrd. kroner i 2015. Universitets- og høyskolesektoren har vist stor produktivitetsøkning over flere år, instituttsektoren har drevet effektivisering enda lengre og ABM-sektoren har vært gjennom en konsolideringsprosess. Det synes underlig at effektivitetskutt ikke er mer forankret i virkeligheten ved institusjonene.

Undervisning og forskning kan ikke uten videre underlegges en slik effektivitetsmal. Kvalitet koster – og dette forslaget vil gi dårligere kvalitet på FoU-aktiviteten og undervisning i universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og ABM-sektoren. Forskerforbundet mener kuttet må reverseres slik at FoU-aktiviteter og utdanning skjermes. Regjeringen burde heller rettet innsatsen mot å følge opp tidstyvprosjektet.

Forskerforbundet støtter ikke regjeringens forslag om å innføre studieavgift for studenter utenfor EØS. Det strider mot gratisprinsippet i høyere utdanning, og fører i verste fall til at Norge går glipp av talenter som bidrar til positivt studiemiljø og gode forskningsresultater. Når den reduserte bevilgningen på 80,5 mill. kroner i tillegg fordeles flatt på alle institusjoner fremstår dette bare som et kamuflert kuttforslag som medfører at UH-sektoren får et samlet kutt som mer enn spiser opp effekten av den resultatbaserte undervisningskomponenten (RBU). Forrige gang det skjedde ble det omtalt som et hvileskjær.

Oppsummering av forbundets kommentarer:

  • Reverser kuttet på 0,5% slik at FoU-aktivitet og utdanning skjermes.
  • Reverser forslaget om å innføre studieavgift for studenter utenfor EØS.
  • RBO styrkes med 100 mill kroner og ordningen gjøres fra 2016 om til en åpen ramme der økt forskningsaktivitet fører til økte bevilgninger.
  • Vi etterlyser en avklaring på om regjeringen står fast på at midlertidigheten i UH-sektoren skal reduseres.
  • Avsett 10 mill kroner til igangsetting av et prosjekt som skal identifisere tiltak for at forskningsplikten lar seg løse innenfor normalarbeidsdagen.

Relatert informasjon

Statsbudsjettet for 2015 – notat til KUF-komiteen

Samleside: Statsbudsjettet