Innspill til statsbudsjettet 2015

Forskerforbundet mener det er nødvendig å foreta en gjennomgang av grunnbevilgningene til forskningsinstituttene med sikte på å sikre forskerne tid til faglig utvikling. Les vårt innspill til statsbudsjettet for 2015.

Illustrasjon: Statsbudsjettet

Illustrasjon: Statsbudsjettet

Forskerforbundet mener arbeidsvilkårene til forskerne i instituttsektoren gir grunn til bekymring. Over tid har det utviklet seg en situasjon der de ansatte bruker stadig mer av tiden på akkvisisjon hvor bare en liten brøkdel av søknadene blir innvilget, og det blir stadig mindre tid til å drive faglig utvikling. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og ansatte i sektoren ønsker vi å formidle at situasjonen er alvorlig.

Flere undersøkelser viser at vitenskapelig tilsatte ved universiteter og høyskoler opplever at det ikke er tid til å gjøre forsknings- og utviklingsarbeidet (FoU) innenfor rammen av normal arbeidstid. FoU-arbeidet må ofte legges utenfor alminnelig arbeidstid. Forskerforbundet foreslår at det opprettes et hurtigarbeidende utvalg som skal utrede tiltak for at de ansatte kan utføre forskningsplikten innenfor alminnelig arbeidstid.

Oppsummering av Forskerforbundets forslag:

 • Opprett et hurtigarbeidende utvalg som skal komme med forslag til konkrete tiltak for at forskningsplikten lar seg løse innenfor normalarbeidsdagen.
 • Reduser den resultatbaserte utdanningskomponenten fra 40% til 20%.
 • Avsett 200 mill kroner på Kap 260 Universitet og høgskoler som et skritt på veien for å bringe bevilgningene mer i samsvar med det reelle studentantallet ved institusjonene.
 • Planlegg for hvordan den kommende studenttilstrømmingen skal håndteres med hensyn til behovet for utbygging av kapasiteten i høyere utdanning i form av nye fullfinansierte studieplasser, studenthybler, nybygg og flere ansatte.
 • Tallfest de økte investeringer i forskning og høyere utdanning i en årlig opptrappingsplan med sikte på å øke forskningsinnsatsen til 3% av BNP innen 2030.
 • Gjør om den resultatbaserte forskningskomponenten i finansieringssystemet til universiteter og høyskoler til en åpen ramme.
 • Styrk FRIPRO med 100 mill. kroner.
 • Foreta en gjennomgang av grunnbevilgningene til forskningsinstituttene med sikte på å sikre forskerne tid til faglig utvikling.
 • Styrk kap 285 på Kunnskapsdepartementets budsjett med 50 mill kroner for å opprette et eget program i Forskningsrådet slik at instituttsektoren får utnyttet de store mengdene data som i dag bare blir liggende.
 • Gjeninnfør skatteunntaket for de private forskningsinstituttene.
 • Styrk Skattefunn-ordningen ved å øke fradragsprosenten med 25 prosent og ved å heve taket for ordningen til 10 mill kroner for egenutført FoU og til 25 mill. kr. for FoU-prosjekter utført i samarbeid med godkjente forskningsinstitusjoner.
 • Avsett 20 mill. kroner til forskning og formidling på det forvaltningsarkeologiske funnmaterialet Kap 1429 over Miljøverndepartementets budsjett.
 • Opprett et program i Forskningsrådet hvor museene kan søke om støtte til forskningsprosjekter ved å bevilge 50 mill kroner over Kap 328 hos Kulturdepartementet.

Relatert informasjon

Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet 2015

Samleside: Statsbudsjettet