Statsbudsjettet: Notat til Stortingets KUF-komité

Forskerforbundet beklager at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett mangler vilje og evne til å satse tilstrekkelig på forskning og høyere utdanning. Regjeringen har for tredje år på rad lagt frem et svakt budsjett når det gjelder å investere i hjernekraft.

Det opprettes ingen nye studieplasser og det redegjøres ikke for hvordan regjeringen vil møte veksten i søkningen til høyere utdanning.

Å ruste Norge for fremtiden krever kunnskap og konkurransekraft som grunnmur og i det lyset er forslaget til statsbudsjett for 2013 dårlig egnet. Det skriver Forskerforbundet i et notat til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité med kommentarer til forslaget til statsbudsjett for 2013. Forskerforbundet deltar på KUF-komiteens åpne høring om statsbudsjettet fredag 26. oktober.

Oppsummering av Forskerforbundets endringsforslag til statsbudsjettet:

 • Det avsettes 10 mill kroner til igangsetting av et prosjekt som skal identifisere tiltak for at forskningsplikten lar seg løse innenfor normalarbeidsdagen.
 • Angi mål for opptrapping av forskningsinnsatsen slik at Norge blir best i Norden.
 • Forskningsinvesteringene heves til 3 % av BNP innen 2020 med en årlig opptrappingsplan der det offentlige står for 50 %.
 • Langsiktig grunnleggende forskning gjøres til et eget satsingsområde og innsatsen innen tematisk fri forskning økes. Detaljstyringen og spesifiseringen i de tematiske forskningsprogrammene reduseres.
 • Internasjonale forpliktelser som kontingenter må holdes utenom forskningsbudsjettet.
 • Det avsettes 200 mill kroner til opprettelse av et program i Forskningsrådet hvor museene kan søke om støtte til forskningsprosjekter.
 • Ordningene for styrking av næringslivets forskningsinnsats må styrkes og videreutvikles. Brukerstyrt innovasjonsarena økes med 20 mill kroner.
 • Nærings- og handelsdepartementets budsjett styrkes med 10 mill kroner på Kap 920 for å unngå at grunnbevilgningen til de teknisk-industrielle forskningsinstituttene reduseres i 2013.
 • Grunnbevilgningen til forskningsinstituttene økes med 25 mill kroner (ca. 10 %) og må automatisk lønns- og prisjusteres hvert år. 
 • Skatteunntaket for de private forskningsinstituttene må gjeninnføres.
 • 200 mill kroner ekstra på Kap 260 Universitet og høgskoler for å bringe bevilgningene mer i samsvar med det reelle studentantallet ved institusjonene.
 • Den resultatbaserte delen av utdanningskomponenten reduseres fra 40% til 20 %, slik at 80 % av midlene utbetales når studentene tas opp og 20 % etter to år.
 • Det må utarbeides en plan for hvordan vi skal sikre tilgangen til høyere utdanning.
 • Det må utarbeides en årlig investeringsplan for nybygg og vedlikehold.

Les Forskerforbundets notat til KUF-komiteen

Samleside: statsbudsjett