Gjennomslag for bedre vilkår for arbeidssøkende doktorgradskandidater

Forskerforbundet har hatt et møte med Arbeidsdepartementet der vi tok opp tre ulike forhold vedrørende doktorgradskandidater og praksis knyttet til retten til dagpenger. I brev til Arbeids- og velferdsetaten gir departementet nå viktige signaler om endring av praksis.

Slutt på 8 ukers karantene for doktorgradskandidater som søker dagpenger

Arbeidsdepartementet (AD) har nå bedt om at doktorgradskandidater likebehandles med andre arbeidsledige når det gjelder krav om ventetid for å få dagpenger.

Tidligere har det blitt praktisert en særregel for arbeidsledige doktorgradskandidater om at de måtte være tilgjengelig for arbeidsmarkedet i minst 8 uker for å ha krav på dagpenger. Dette blir det nå slutt på. Det generelle kravet i folketrygdloven om at man må ha vært reell arbeidssøker i minst tre av de siste 15 dager for å få rett til dagpenger vil også gjelde for doktorgradskandidater.

Mulig forkortet utestenging fra dagpenger i forbindelse med forberedelse til disputas

NAV praktiserer i dag 6 ukers utestengelse fra rett til dagpenger før disputas, noe som ikke står i forhold til den relle forberedelsestiden. På dette punktet ber AD om at direktoratet sammen med Forskerforbundet og eventuelt andre interessenter drøfter praksis med sikte på å komme frem til en forberedelsesperiode som samsvarer med den faktiske tiden som brukes.

Mulig endring av praksis når det gjelder muligheten for å motta dagpenger samtidig som man arbeider med avhandlingen

I tillegg tok Forskerforbundet opp spørsmålet om dagpenger for stipendiater som ikke blir ferdige med avhandlingen i løpet av tilsettingsperioden. Dagens praksis er at arbeidssøkere som arbeider med avhandlingen ikke får dagpenger. Her mener Forskerforbundet at arbeid med avhandlingen i seg selv ikke kan avskjære retten til dagpenger, og at dette derfor må vurderes konkret i det enkelte tilfelle.

I brev til Arbeids- og velferdsdirektoratet ber AD nå om at direktoratet undersøker om det gjøres individuelle vurderinger av om vilkårene for å få dagpenger er til stede. Dersom det ikke er tilfelle ber AD om at direktoratet vurderer om det er behov for retningslinjer for dette. Det er derfor mulig at praksis blir endret også på dette området.

Les Forskerforbundets brev til Arbeidsdepartementet (02.12.10)