Arbeidssøkere som arbeider med doktorgradsavhandling på fritiden

Forskerforbundet anmoder om et møte med politisk ledelse i Arbeidsdepartementet for å drøfte problemstillinger knyttet til arbeidssøkere som arbeider med doktorgradsavhandling på fritiden. Saken gjelder om denne gruppen arbeidssøkere skal kunne arbeide på avhandlingen på sin fritid og motta dagpenger, samt de særegne karantenebestemmelsene som NAV praktiserer for denne gruppen.

Arbeid med avhandling på fritiden og spørsmålet om dagpenger

Stipendiater som ikke klarer å fullføre forskerutdanningen innen utløpet av stipendperioden må i henhold til NAV’s praksis avslutte arbeidet med doktorgradsavhandlingen for å ha rett til dagpenger. Dette følger av ”Rundskriv om dagpenger og utdanning” hvor det heter at de som arbeider med avhandlingen ”Anses å være under utdanning så lenge de fortsatt arbeider med sin doktorgradsavhandling, selv om dette skjer i helger eller utenfor vanlig arbeidstid, og fyller derfor ikke vilkårene for rett til dagpenger (..).”

Forskerforbundet mener at NAV ikke kan legge begrensninger på hva det er anledning til på gjøre på fritiden så lenge kravene i folketrygdloven og forskrift om rett til dagpenger er innfridd. Forskriften til folketrygdloven har en egen unntakshjemmel der det kan gis dagpenger for utdanning når denne foregår utenom normal arbeidstid, når den kan kombineres med fullt arbeid på dagtid og har redusert studieprogresjon med minst 50%. Trygderetten har i en rekke kjennelser kommet til at NAVs praksis er for restriktiv i forhold forskriftsbestemmelsens §4-3  bokstav a. I tråd med disse kjennelsene mener Forskerforbundet at det ikke er holdepunkter i forskriftsbestemmelsen om at arbeid med doktorgradsavhandling på fritiden generelt skal avskjære retten til dagpenger dersom vilkårene i bestemmelsen ellers er oppfylt.

Det er svært uheldig at denne gruppen arbeidssøkere må gå helt til Trygderetten for å få avgjort sin rett til dagpenger. Forskerforbundet mener at NAVs praksis må endres i tråd med Trygderettens kjennelser. 

Karentenebestemmelser knyttet til krav om tilgjengelighet for arbeidsmarkedet

NAV praktiserer en særegen karantenebestemmelse for doktorgradskandidater om at de må være ”tilgjengelige for arbeidsmarkedet i minst 8 uker” for å ha rett til dagpenger. Ingen andre arbeidstakere som mister lønnsinntekten har et slikt krav om tilgjengelighet. Den ordinære ventetiden i henhold til folketrygdloven er at arbeidssøkeren har vært reell arbeidssøker i minst tre av de siste femten dager, jf § 4-9. NAV likebehandler her doktorgradskandidater med studenter, jf punkt 4.3 i NAVs rundskriv om dagpenger. Forskerforbundet mener dette er urimelig og at doktorgradskandidater må likebehandles med andre som har mistet jobben og lønnsinntekten.

Karentenebestemmelser knyttet til forberedelse til disputas

NAVs praksis legger til grunn at det ikke gis dagpenger for de siste seks ukene før disputas. Dette følger av ”Rundskriv om dagpenger og utdanning” ”En doktorgradskandidat kan imidlertid anses som reell arbeidssøker/ikke under utdanning etter at avhandlingen er innlevert og fram til seks uker før disputasen avholdes (..)”.

Forskerforbundet mener 6 uker er en urimelig lang ”forberedelsestid”. Normal forberedelsestid er to uker til forberedelse av prøveforelesning og disputas. Forskerforbundet mener derfor karenstiden bør reduseres til to uker.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
Leder

Sigrid Lem
Generalsekretær