Forkortet karantenetid ved forberedelse til disputas

Doktorgradskandidaters utestenging fra dagpenger i forbindelse med disputas er redusert fra seks til to uker. Dette skjer som følge av et møte Forskerforbundet har hatt med Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hensikten med møtet var å komme frem til nye retningslinjer som er mer i samsvar med den faktiske tiden som går med til å forberede disputasen.

Tidligere ble det praktisert seks ukers utestenging fra dagpenger i forbindelse med forbedelse til disputas. Reduksjonen fra seks til to uker har virkning fra 1. juli 2011.

Prøveforelesning og disputas holdes normalt samme dag, og tema for prøveforelesning utleveres 14 dager før prøveforelesningen ved universitetene og høyskolene. De nye retningslinjene er derfor i samsvar med den tiden som faktisk medgår. Praksisendringen er innarbeidet i NAVs rundskriv om dagpenger og utdanning.

Tidligere i vår fikk Forskerforbundet også gjennomslag for å fjerne den særskilte karanteneperioden på åtte uker for doktorgradskandidater som søker dagpenger. Doktorgradskandidater behandles heretter på linje med andre arbeidssøkende, noe som innebærer at man må ha vært meldt som reell arbeidssøker i minst tre av de siste femten dagene (lørdag og søndag ikke medregnet). Det gir en reduksjon fra åtte til tre ukers karantene fra dagpenger.

Samlet er dermed doktorgradskandidatenes karantenetid fra dagpenger redusert med ni uker.

Les også:

Gjennomslag for bedre vilkår for arbeidssøkende doktorgradskandidater (15.03.11)