Endringer i forskrift – opprykk til professor

Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Endringen gjelder forskriftens § 2-1 Framgangsmåte og kriterier for opprykk fra stilling som førsteamanuensis eller høyskoledosent til stilling som professor.

Hovedendringen er at myndigheten til å vurdere opprykk til professor er overført til institusjonene under UH-loven. Ordningen med at Universitets- og høgskolerådet administrerer ordningen med nasjonale bedømmingskomiteer, er dermed opphevet. Andre endringer er knyttet til formalia rundt hvem som skal nedsette komiteer, søknadsprosedyren m.v.

De formelle kravene rundt saksbehandlingen er de samme som tidligere (sammensetning av komite, området det kan søkes opprykk innenfor, regler for ettersending av dokumentasjon osv.). Det er ingen nasjonal søknadsfrist, men den enkelte institusjon kan sette egen frist dersom det er ønskelig.

Les brev fra Kunnskapsdepartementet (23.07.10)

Endringene i forskriften har tidligere vært ute på høring. Forskerforbundet støttet endringen som innebærer at institusjonene selv blir ansvarlig for opprykksordningen til professor. Les Forskerforbundets høringsuttalelse her.

Forskrift om endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (pdf) - endringene i forskriftens § 2-1.

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (FOR 2006-02-09 nr. 129) - med endringene av 23.07.10