Høringsuttalelse – utkast til endring av For 2006-02-09 nr 129 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi viser til invitasjon til høring av utkast til endring av For 2006-02-09 nr 129 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger av 10/3-10.

Forskriftsendringene

Forskerforbundet er positive til endringen som innebærer at institusjonene selv blir ansvarlig for opprykksordningen til professor. Det er flere gode argumenter for å avvikle ordningen med nasjonale komiteer og vi slutter oss til dette. Ett av formålene med de nasjonale komiteene var imidlertid å minske problemet med habilitet og nærhet til søker. I en del forbigåelsessaker Forskerforbundet har vært involvert i, blir det nettopp pekt på en slik problematikk. Vi ber om at det utarbeides retningslinjer som sikrer nødvendig avstand og uhildet bedømming i ”nærmere regler for saksbehandling” som man ifølge § 2-1-15 har tenkt å gi.

Merknader til eksisterende bestemmelser

Midlertidig tilsatte må gis anledning til å søke om opprykk
UH-sektoren sliter med lange midlertidige karriereløp og en høy andel midlertidige tilsettinger. Det er tverrpolitisk enighet om at dette er et problem. Ifølge DBH var det 383 midlertidig tilsatte førsteamanuenser ved statlige UoH i 2009. I lys av dette er det ikke grunnlag for å opprettholde et krav om fast ansettelse eller åremål for å bli vurdert for kompetanseopprykk til professor og dosent. Et vikariat kan i prinsippet vare i mange år og det er urimelig at vedkommende ikke skal kunne få vurdert sin kompetanse på samme måte som en åremålstilsatt leder. Vi ønsker dermed at forskriftens § 2-1 og 2-2 får samme ordlyd som 2-3 på dette punktet. Alternativt, om man er bekymret for omfanget av søknadene, kan man legge til en passus om lengden på den midlertidige tilsettingen. For den enkelte er det ikke bare snakk om mulighet for opprykk med lønnsmessige konsekvenser, men opprykk vil også kunne være avgjørende for muligheten for å få tilslag på internasjonale prosjekter og posisjoner.

Førstelektorer bør gis anledning til å søke om opprykk til professor
Forskerforbundet mener det er viktig å opprettholde to ulike kvalifiseringsløp. Det kan imidlertid ikke være tette skott mellom løpene, det må være mulig å bytte løp underveis. I den nåværende forskriften er det ikke mulig for førstelektorer å søke om opprykk til professor. De må først så fall først få stillingen sin omgjort til førsteamanuensis. Dette er uheldig og tungvint både for de ansatte og for institusjonene. Forskerforbundet foreslår derfor at forstelektor gis anledning til å søke om opprykk til professor. Videre er Høgskoledosenturet avskaffet og det er kun 11 årsverk høgskoledosenter i universitets- og høyskolesektoren (DBH). I lys av det, kunne forskriften latt være å spesifisere noe om opprykk for denne kategorien, men i en kommentar eller note sidestilt de gjenværende høgskoledosentene med førsteamanuenser.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder 

Sigrid Lem
generalsekretær