Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2019

Tabeller oppdatert med tall for 2019.

(kilde DBH)

Statistikk – midlertidig ansatte

Midlertidigheten ved statlige universiteter og høyskoler er marginalt forbedret i 2019, men dermed fortsatt langt over nivået i arbeidslivet ellers. Dette viser tallene fra Statens database for høyere utdanning (DBH) som nå er klare.

(oppdatert versjon 28.11.19 kl. 10.00)

Ordinære undervisnings- og forskerstillinger – en viss reduksjon

Dersom vi regner slik vi alltid har gjort – dvs. alle årsverk rapportert inn i kategorien undervisnings- og forskerstilling – er midlertidigheten for alle statlige UH-institusjoner på til sammen 18,1 % (tabell 1), mot 18,3 % for 2018. Dvs. en marginal forbedring.

Tallene inneholder imidlertid en del bistillingsårsverk som tidligere år har vært ført inn under kategorien professor II og ikke er regnet med blant ordinære stillinger. Den reelle nedgangen er derfor noe større.

Dersom vi tar bort alle oppført som bistillinger, ble det utført 2 362 årsverk av midlertidig ansatte i ordinære vitenskapelige stillingskoder i 2019. Andelen midlertidige i ordinære undervisnings- og forskerstillinger var dermed i 2019 på 16,3 %, en nedgang på over ett prosentpoeng fra 2018 (17,5 %). Dette under forutsetning av at alle bistillinger er korrekt ført. Uansett kan vi konkludere med en viss, men ikke særlig markant, nedgang i midlertidigheten fra 2018.

Vitenskapelig ansatte inkludert åremål – på stedet hvil

Dersom vi ser på hele kategorien «undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger», som inkluderer rekrutteringsstillinger, støttestillinger og bistillinger, er den samlede midlertidigheten på 45,5 %, omtrent der den har ligget de siste årene. Det er særlig en økning i ansatte i rekrutteringsstillinger som bidrar til dette. Dersom vi holder stipendiatene – som tross alt er under forskerutdanning – utenfor, men inkluderer postdoktorer og de andre som utfører undervisning og forskning ved statlige UH, er andelen midlertidige på 27,4 % – en liten nedgang fra i fjor hvor den lå på 28,2 %. Da er ikke timelærere og andre på korte engasjementer inkludert, for disse føres det ikke lenger statistikk over.

Teknisk-administrative stillinger – stadig forbedring

Blant de teknisk og administrativt ansatte i UH-sektoren har det vært en god utvikling de siste årene hva gjelder midlertidig ansettelser. Et høyt antall ledere ansatt i åremålsstillinger trekker tallet opp noe på administrativ side, men ser vi på saksbehandler- og utrederstillinger er andelen midlertidige nede på 11,9 % (tabell 2) og for de tekniske stillingene er den på 10,2 %. Dette er stadig noe høyere enn landsgjennomsnittet, men utviklingen har gått noe ned hvert år.

Den samlede midlertidigheten ved statlige UH, inkludert åremålsstillinger, var på 33,6 % (tabell 3) – eller omtrent der den har ligget de siste 10 årene. Andelen midlertidig ansatte i arbeidslivet for øvrig var 8,7 % i 3. kvartal 2019.

Grunnlag for beregningene

En partssammensatt arbeidsgruppe fra 2010 om midlertidighet i UH-sektoren (Rindal-utvalget) la grunnen for hvilke tall og stillingsgrupper man skulle forholde seg til i diskusjonen om midlertidighet, og dette har vi forholdt oss til i ettertid. Imidlertid har Kunnskapsdepartementet fra og med 2015 instruert DBH om å rapportere noe annerledes, med egne kategorier for åremål – som ikke registreres som midlertidige, men som faste, i KDs statistikk. All den stund åremålsansatte ikke er faste, bestrider Forskerforbundet denne måten å beregne midlertidighet på.

Det viser seg også at institusjonene rapporterer bistillinger og åremål forskjellig. I fjor rettet Forskerforbundet en henvendelse til KD om dette og åpenbare feil i registreringen, uten at vi har fått noe svar. Vi kan derfor ikke lenger regne med at vi har en omforent forståelse av hvordan midlertidighet skal eller bør beregnes – og vi kan ikke forholde oss til Kunnskapsdepartementets tall eller kategoriene i DBH som fasit.

Tabell 1: Årsverk og midlertidighet i ordinære undervisnings- og forskerstillinger – 2019 

Institusjonstype Totalt – årsverk Midlertidige årsverk
Andel midlertidige
Universiteter 12 174
2 212 18,2 %
Statlige vitenskapelige høyskoler 577
147 25,5 %
Statlige høyskoler 2 079
329 15,8 %
Sum/snitt statlige institusjoner 14 830
2 689
18,1 %
Private vitenskapelige høyskoler 542 79 14,5 %
Private høyskoler 612
71 11,6 %
Sum/snitt totalt,
statlig og privat UH-sektor
15 984
2 839
17,8 %

Tabell 2: Årsverk og midlertidighet i saksbehandler- og utrederstillinger – 2019 

Institusjonstype
Totalt – årsverk Midlertidige årsverk Andel midlertidige
Universiteter 6 251
730 11,7 %
Statlige vitenskapelige høyskoler 292 30
10,3 %
Statlige høyskoler 834 117 14,0 %
Sum/snitt statlige institusjoner 7 377
877 11,9 %
Private vitenskapelige høyskoler 467 32 6,9 %

Private høyskoler

202 16 8,1 %
Sum/snitt totalt,
statlig og privat UH-sektor
8 046 925 11,5 %

Tabell 3: Årsverk og midlertidighet, alle stillingsgrupper (åremål inkludert) – 2019

Institusjonstype
Totalt – årsverk Midlertidige årsverk Andel midlertidige
Universiteter 31 893
11 040
34,6 %
Statlige vitenskapelige høyskoler 1 414
504
35,6 %
Statlige høyskoler 3 822
930
24,3 %
Sum/snitt statlige institusjoner 37 128
12 473
33,6 %
Private vitenskapelige høyskoler 1 325
301
22,8 %
Private høyskoler 1 064 146 13,7 %
Sum/snitt private institusjoner 2 388
447
18,7 %
Sum/snitt totalt,
statlig og privat UH-sektor
39 516 12 920
32,7 %

Last ned mer detaljert statistikk over midlertidig tilsatte (2019):

Hovedtallene for 2019: Andel midlertidig ansatte

Tabell 1–3 Hovedtall 2019

Andel midlertidig tilsatte per institusjon

Tabell 4 Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (2016–2019)
Tabell 5 Antall årsverk og andel midlertidige i undervisnings- og forskerstilling (2019)
Tabell 6 Andel midlertidig ansatte i administrative og tekniske stillinger (2015–2019)

Andel midlertidig tilsatte per stillingskode

Tabell 7 Andel midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger (2005–2019)
Tabell 8 Andel midlertidig ansatte kvinner i vitenskapelige stillinger (2005–2019)

Last ned alle tabeller samlet

Tabell 1–8 Midlertidighetstall 2019

  • Del denne siden: