Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2018

Alle tabeller er oppdatert med tall for 2018.

(kilde DBH)

Statistikk – midlertidig ansatte

Midlertidighet i UH-sektoren på stedet hvil i 2018.
Midlertidigheten ved statlige universiteter og høyskoler er uendret i 2018 og dermed fortsatt langt over nivået i arbeidslivet ellers. Dette viser tallene fra Statens database for høyere utdanning (DBH) som nå er klare.

Problemet med høy midlertidighet er knyttet til ordinære stillingskategorier ved statlige universiteter og høyskoler, særlig i vitenskapelige stillinger som i DBH rubriseres som «undervisnings- og forskerstillinger». I tillegg er det en rekke vitenskapelige stillinger som er definert som åremål, men disse holdes utenfor den vanlige statistikken over midlertidig ansettelse i UH-sektoren (faglige lederstillinger, rekrutteringsstillinger, vitenskapelige assistenter og bistillinger).

Ordinære undervisnings- og forskerstillinger – stabilt høy midlertidighet

Det ble utført 2 617 årsverk av midlertidig ansatte i ordinære vitenskapelige stillingskoder. Andelen midlertidige i ordinære undervisnings- og forskerstillinger var dermed i 2018 på 18,3 %, omtrent på samme nivå de siste fire årene. Midlertidigheten i UH-sektoren har stått på stedet hvil under Solberg-regjeringen.

Andelen midlertidige er spesielt høy ved Kunsthøyskolen og enkelte vitenskapelige høyskoler. Dette har primært sin forklaring i at UH-loven gir en særlig åremålsadgang for undervisnings- og forskerstillinger når skapende eller utøvende kunstnerisk kompetanse inngår som et vesentlig element i kompetansekravet. Dette gjelder blant annet KHiO, AHO og NMH.

Ved universitetene kan vi merke oss en svak positiv bedring ved UiO og UiB, selv om begge stadig ligger godt over gjennomsnittet i sektoren. UiT utmerker seg med å gå i motsatt retning og har nå omtrent like stor midlertidighet som UiO og UiB. OsloMet, UiA og NHH utmerker seg i positiv retning ved en andel på 11-12 %. Verd å merke seg er at midlertidigheten blant vitenskapelig ansatte ved private høyskoler ligger rundt 10 %.

Det er særlig i forskerkodene at det er mange midlertidige årsverk – og her er to av tre midlertidig ansatte. En viktig forklaring til dette er den eksternfinansierte forskningsporteføljen til institusjonene. Også i høyskole-/universitetslektorstilingene er midlertidigheten meget høy. Noe som vitner om at omfattende undervisningsoppgaver dekkes av midlertidig ansatte uten førstekompetanse.

Teknisk-administrative stillinger

Også blant de tekniske og administrativt ansatte i UH-sektoren er midlertidigheten høyere enn landsgjennomsnittet, selv om utviklingen har gått i riktig vei de siste årene. Blant saksbehandlere og utrederstillinger og blant ingeniørene ligger midlertidigheten på rundt 12 %, mens den er betydelig høyere i andre tekniske hjelpestillinger (27 %) og kontorstillinger (26 %).

Midlertidigheten er høy blant lederne (30 %), men dette skyldes i hovedsak at instituttledere, dekaner og rektorer i stadig større grad blir ansatt i åremål, som vi holder utenom den vanlige midlertidighetsstatistikken.

Totaltall inkludert åremål

Dersom vi tar med stipendiater, postdoktorer, faglige ledere og andre stillingsgrupper hvor UH-loven gir en særlig åremålsadgang, så er andelen midlertidige ansatte på 34 % ved statlige institusjoner, mens den er på 16,8 % ved de private (tabell 3). Én av tre i UH-sektoren er altså midlertidig tilsatt. Om vi bare regner de vitenskapelig ansatte, er midlertidigheten på 46 % (tabell 7), og da er ikke timelærere og andre på korte engasjementer inkludert.

I norsk arbeidsliv totalt sett er den gjennomsnittlige andelen midlertidige ansatte på 9 % (2018), ifølge SSB.

Tabell 1: Årsverk og midlertidighet i ordinære undervisnings- og forskerstillinger – 2018

Institusjonstype Totalt – årsverk Midlertidige årsverk
Andel midlertidige
Universiteter 11 723 2 171 18,5 %
Statlige vitenskapelige høyskoler 485 103 21,1 %
Statlige høyskoler 2 006 318 15,8 %
Kunsthøyskolen i Oslo
76 43 56,3 %
Sum/snitt statlige institusjoner 14 291
2 617
18,3 %
Private vitenskapelige høyskoler 513 59 11,5 %
Private høyskoler 559 47 8,5 %

Tabell 2: Årsverk og midlertidighet i saksbehandler- og utrederstillinger – 2018

Institusjonstype
Totalt – årsverk Midlertidige årsverk Andel midlertidige
Universiteter 6 058 750 12,4 %
Statlige vitenskapelige høyskoler 233 22 9,4 %
Statlige høyskoler 754 113 15,1 %
Kunsthøyskolen i Oslo 45 3 6,8 %
Sum/snitt statlige institusjoner 7 090 889 12,5 %

Tabell 3: Årsverk og midlertidighet, alle stillingsgrupper (åremål inkludert) – 2018

Institusjonstype
Totalt – årsverk Midlertidige årsverk Andel midlertidige
Universiteter 31 043
10 852
35,0 %
Statlige vitenskapelige høyskoler 1 178
411
34,9 %
Statlige høyskoler 3 697
957
25,9 %
Kunsthøyskolen i Oslo
212
81
38,2 %
Sum/snitt statlige institusjoner 36 131
12 301
34,0 %
Private vitenskapelige høyskoler 1 289 277 21,5 %
Private høyskoler 972 104 10,7 %
Sum/snitt private institusjoner 2 260 381 16,8 %
Sum/snitt totalt,
statlig og privat UH-sektor
38 391 12 682 33,0 %

Last ned mer detaljert statistikk over midlertidig tilsatte (2018):

Hovedtallene for 2018: Andel midlertidig ansatte

Tabell 1–3 Hovedtall 2018

Andel midlertidig tilsatte per institusjon

Tabell 4 Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (2004–2018)
Tabell 5 Antall årsverk og andel midlertidige i undervisnings- og forskerstilling (2018)
Tabell 6 Andel midlertidig ansatte i saksbehandler- og utrederstillinger (2004–2018)

Andel midlertidig tilsatte per stillingskode

Tabell 7 Andel midlertidig ansatte etter stilling, vitenskapelige stillinger (2002–2018)
Tabell 8 Andel midlertidig ansatte etter stilling, teknisk-administrative stillinger (2002–2018)

Last ned alle tabeller samlet

Tabell 1–8 Midlertidighetstall 2018

  • Del denne siden: