Aktuelt

Administrativt ansatte er fornøyde med jobben, men ikke med karrieremulighetene

I en ny undersøkelse sier 80 prosent av teknisk-administrativt ansatte ved universiteter og høgskoler at de er enten ganske fornøyd eller svært fornøyd med jobben. Samtidig er lønnsnivået og manglende muligheter til karriereutvikling forhold som trekker ned.

Rapporten er utført av Nordisk institutt for studier av forskning og innovasjon (NIFU) på oppdrag fra Forskerforbundet, og kan leses her. Den er basert på en spørreundersøkelse der Forskerforbundets medlemmer blant teknisk-administrative ansatte har deltatt.

Les innlegget i Forskerforum her

Tap, tap, tap – over hele linja: De vitenskapelig ansatte i staten har hatt dårligere lønnsutvikling enn sammenlignbare grupper både i staten, og utenfor staten

I perioden 2015–2022 var det reallønnsnedgang for alle grupper med høyere utdanning, men vitenskapelig ansatte i staten ligger nederst i lønnsfordelingen blant høyt utdannede i hele perioden. Det viser en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning, skrevet på oppdrag fra Forskerforbundet.

Les innlegget i Forskerforum her, og i rapporten her

 

Medlemskurs/seminarer

Vi har fått midler til følgende OU-kurs for 2023:

  • Åpent kontorlandskap og arbeidsmiljø: tirsdag 2.mai
  • Stipendiater: hva kan FF gjøre for deg?: torsdag 4.mai
  • Arbeidsvilkår og karriereutvikling i UH-sektoren: onsdag 24.mai
  • Pensjon, for dem som er født etter 1963: 16.oktober 
  • Julemøte: vår arbeidshverdag etter pandemien: 4. desember 

Har du forslag til nye medlemskurs og seminarer? Ta kontakt på [email protected]

Omstilling ved UiS:

Etter en lengre periode med betydelig aktivitetsvekst, er UiS nå i en situasjon med avtakende vekst kombinert med vedvarende budsjettkutt og økte kostnader. Dette innebærer forventninger til et redusert økonomisk og strategisk handlingsrom på institusjonsnivå. Les mer på intranett: https://liveuis.sharepoint.com/sites/Organisasjonen/SitePages/Kapasitetsutvalget.aspx

Spørsmål og svar om ny tariffavtale i staten

Unio stat og Akademikerne har forhandlet fram en ny, felles tariffavtale med staten. Vi har forsøkt å svare på noen av de oftest stilte spørsmålene om den nye avtalen. Les mer her.

Utforming av arbeidsplasser

Egne kontorer eller aktivitetsbaserte arbeidsplasser og åpne landskap? Hva sier forskningen, hva sier departementet og hva sier de ansatte? Og hvordan påvirker koronapandemien debatten? Her har vi samlet aktuell informasjon om utforming av arbeidsplasser: les mer her

Forskere jobber gratis

Denne uken la Forskerforbundet fram en egen Forskermelding, der det gjøres opp status for forskeryrket i 2021. Arbeidstidsundersøkelser viser at de vitenskapelige ansatte arbeider langt flere timer enn avtalt normalarbeidsdag – nærmere 45 timer i uka. Dette er merarbeid som i veldig liten grad kompenseres. Verken med overtidsbetaling, eller med avspasering. Les mer her.

Foreslår store endringer for stillingene i ved universiteter og høyskoler. Ett forslag får sterk kritikk.

Et utvalg foreslår å fjerne dosent- og forskerløpene i akademia. Forskerforbundet og fire rektorer protesterer.

Et utvalg ledet av rektor Anne Husebekk ved UiT – Norges arktiske universitet, der blant annet også Forskerforbundet har deltatt, foreslår store endringer i stillingsstrukturen ved universiteter og høyskoler.

Særlig ett av forslagene er kontroversielt, og det fikk Forskerforbundet til å ta dissens og rykke ut med en protest i Khrono sammen med fire universitetsrektorer.

Dette foreslår utvalget: i dag er det tre karriereløp for vitenskapelige ansatte ved universiteter og høyskoler. . Professorløpet er den vanligste karriereveien, og har som navnet tilsier professor som øverste stilling.