Vedtekter for Forskerforbundet ved UiB (FUB)

1. Tilknytning og status
Forskerforbundet ved UiB er Forskerforbundets lokallag ved UiB.

2. Formål
Forskerforbundet ved UiB ivaretar medlemmenes tjenstlige, faglige og økonomiske interesser.

3. Medlemmer
Alle medlemmer av Forskerforbundet som er ansatt ved UiB eller er ansatt ved nært tilknyttede virksomheter, men har sin arbeidsplass ved UiB.

4. Årsmøte
Årsmøtet er FUBs øverste organ og holdes årlig i januar-februar. Årsmøtet innkalles av styret som sender ut dagsorden og saksdokumenter minst 2 uker før møtet. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det påkrevet, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.

Årsmøtet skal behandle følgende :

  1. Årsmelding og revidert regnskap per 31. desember det foregående år.
  2. Arbeidsprogram og budsjett.
  3. Valg av leder og styre samt valgkomite.
  4. Saker som medlemmene ønsker behandlet av det ordinære årsmøtet må være styret i hende innen den 15. desember, ved ekstraordinært årsmøte innen tre uker før møtet.

5. Styret

Styret består av 15 medlemmer med fem numeriske varamedlemmer samt leder og velges for 2 år av gangen. Leder velges ved særskilt valg. Gyldig valg krever minst halvparten av avgitte stemmer. Blanke og ugyldige stemmer teller ikke.
Styret velger nestleder og konstituerer for øvrig seg selv. Styret oppretter et arbeidsutvalg.

Styret bestemmer hvem som skal være hovedtillitsvalgte og hvordan den stillingsressurs som er disponibel i henhold til Tilpasningsavtalen ved UiB skal benyttes.

Styret innkalles av lederen, normalt to ganger i semestrene. Det er beslutningsdyktig når minst 6 medlemmer er til stede. Et styrevedtak er dog ikke gyldig med mindre minst 5 medlemmer har stemt for det. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Arbeidsutvalget står for den daglige drift, innkaller til styremøter samt oppnevner eller nominerer representanter til lokale verv og utvalg.

Styret innkaller til årsmøte og medlemsmøter og oppnevner eller nominerer representanter til verv og utvalg i Forskerforbundet.

Styret skal så vidt mulig settes sammen slik at alle fakulteter er representert, det samme skal medlemmer i teknisk-administrative stillinger og i midlertidige vitenskapelige stillinger, og begge kjønn. Museet, biblioteket og sentraladministrasjonen skal også være representerte. De største fakultetene, regnet etter antall medlemmer, bør være representert med to medlemmer.

6. Sekretariat
Medarbeider(e) i sekretariatet er tilsatt av Forskerforbundet og skal ivareta saksbehandler-, sekretær-, og kassereroppgaver for lokallaget.

7. Valgkomite
Valgkomiteen skal ha 3-5 medlemmer og velges av årsmøtet. Valgkomiteen utpeker selv sin leder. Valgkomiteen skal forberede og forestå valgene av leder og styremedlemmer.

8. Medlemsmøte
Medlemsmøte kalles sammen så ofte styret finner det nødvendig, eller når minst 4 styremedlemmer krever det. Saker som skal behandles skal så vidt mulig være utsendt til medlemmene 8 dager før medlemsmøtet. Medlemsmøtet kan foreta suppleringsvalg.

9. Endring av vedtekter
Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall i årsmøtet og godkjenning av Forskerforbundets hovedstyre. Endringsforslag som skal behandles i ordinært årsmøte må være styret i hende innen utgangen av november.

10. Oppløsning
Oppløsning kan bare foretas av Forskerforbundet.
Ved oppløsning bestemmer årsmøtet hvordan FUBs midler skal disponeres.

 

Godkjent av Norsk Forskerforbund den 10. mars 1999.
Revidert og godkjent i Årsmøte 1. mars 2007, og av Forskerforbundet mars 2007.
Revidert og godkjent i Årsmøte 22. februar 2022, og godkjent av Forskerforbundet mars 2022.