Retningslinjer for valgkomiteens arbeid (siden 1999).

1) I god tid før årsmøtet, normalt innen den 1. desember, skal valgkomiteen informere medlemmene om

  • hvem som står på valg og tar/ikke tar gjenvalg
  • retningslinjene for styrets sammensetning
  • evt andre forhold som valgkomiteen vil påpeke
  • den tidsfrist medlemmene har for å fremme forslag på kandidater for at de skal være valgbare, normalt den 20. desember.

2) Valgkomiteens innstilling skal gjøres kjent for medlemmene samtidig med øvrige saksdokumenter til årsmøtet, d v s senest 2 uker før årsmøtet.

3) Suppleringsvalg kan utstå til årsmøte eller til fastsatt medlemsmøte når det ikke gjelder flere enn to av styremedlemmene. Ved suppleringsvalg legger valgkomiteen disse retningslinjene til grunn så langt de passer.