Lokale lønnsforhandlinger 2021

Lokale lønnsforhandlinger ved NHH høsten 2021/ Local salary negotiations at NHH Fall 2021:

Lokale lønnsforhandlinger ved NHH høsten 2021: Søknadsfrist fredag 24. september.

En nyhetssak med administrasjonens redegjørelse for de lokale lønnsforhandlingene ved NHH i høst er nå lagt ut på Paraplyen. 

Alle medlemmer i Forskerforbundet som ønsker å bli vurdert for lønnsopprykk, bør sende inn et lønnskrav. Se personalmeldingen for hvilke kriterier som vektlegges i lønnsforhandlingene. Vi kjenner ikke tilstrekkelig godt til alle våre medlemmer, og er helt avhengige av å motta aktuelle opplysninger som kan brukes som argumenter i lønnsforhandlingene med arbeidsgiver.

Det er en fordel med et konsist og poengtert krav, med fokus på innsats relatert til de aktuelle kriteriene. 

Teknisk-administrativt ansatte som er medlem i Forskerforbundet, Utdanningsforbundet og Bibliotekarforbundet sender kravet sitt til James Watt Duncan Hosea. Andre medlemmer i Forskerforbundet sender kravet til Sigrid Lise Nonås.

Kravskjema finner du på FF sine nettsider

Vi kan selvfølgelig ikke love positivt utfall av alle kravene, men vi vil stå på for våre medlemmer i forhandlingene. 

Vi oppfordrer våre medlemmer til selv å ta ansvar for å heve egen lønn. I denne sammenheng vil det være naturlig å sende kopi av kravet til instituttleder og/eller be instituttleder om en lønnssamtale (jfr Hovedtariffavtalen §3 pkt 5 Arbeidstaker har rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling). 

I neste uke vil vi ha et kort seminar med informasjon om årets lokale lønnsforhandlinger. Vi går også kort gjennom hvilke muligheter en har for lønnsheving gjennom sentrale og lokale forhandlinger.

Med vennlig hilsen

Styret i Lokallag av Forskerforbundet ved NHH

Local salary negotiations at NHH Fall 2021: Application deadline Friday September 24.

Information regarding the local salary negotiations at NHH this autumn can now be found on Paraplyen, including the criteria that will be emphasized in the salary negotiations.  

Members of the Norwegian Association of Researchers (Forskerforbundet) who wish to be assessed for a salary increase should send in a claim form. We are dependent on receiving information from members that can be used as arguments in the salary negotiations as we do not have in-depth knowledge of the current pay and performance situation for all members.

It would be advantageous with concise, to-the-point claims, with a focus on performance related to relevant criteria. Claim form and guidelines can be downloaded here.

Employees in teaching and research positions should send the claim form to Sigrid Lise Nonås. Employees in technical/administrative positions should send the claim form to James Hosea

We encourage members to influence the development of their own salary by asking their line manager for a meeting to discuss their salary (lønnssamtale), something that all public sector employees have a right to in Norway.

short seminar will be organized next week with information about this year’s salary negotiations and the opportunities available for salary development through local and national negotiations.

Kind regards,

The board of Norwegian Association of Researchers (Forskerforbundet) at NHH