Vedtekter

Vedtekter for Forskerforbundet ved museer og kulturminnevern
Stiftet 16. desember 1949.

Vedtekter vedtatt på årsmøtet i FMK 21. mars 2001, godkjent av Forskerforbundets hovedstyre.

§1 Formål

Forskerforbundet ved museer og kulturminnevern (FMK) har som formål å være et fagpolitisk organ, med det formål å trygge medlemmenes ansettelses,- lønns- og arbeidsvilkår. Foreningen fungerer i denne sammenhengen som en ressurs- og kompetansebase for Forskerforbundets hovedstyre.

§2 Medlemskap 

Som medlem i foreningen kan opptas medlemmer av Forskerforbundet som er tilknyttet norske museer, kulturminnevern- eller tilsvarende institusjoner i stilling som krever avsluttet utdannelse fra universitet og høyskole av høyere eller lavere grad, eller godkjent kompetanse på tilsvarende nivå. Søknad sendes styret til avgjørelse. Utmeldelse må skje skriftlig.

Medlemskapet kan opprettholdes inntil 1 år ved arbeidsledighet.

Kontigenten gjelder for kalenderåret. Den som ikke har betalt kontingent innen årets utløp, mister automatisk sitt medlemskap fra neste års begynnelse. Vedkommende kan ikke bli medlem på ny før gjelden er oppgjort.

§3 Foreningens plass innen Forskerforbundet 

Foreningens plass innen Forskerforbundet og foreningens myndighet fremgår av Forskerforbundets vedtekter.

Foreningen er representert i forskerforbundets representantskapsmøte.

Alle henvendelser fra foreningen til andre fagorganisasjoner eller offentlige myndigheter skal som hovedregel ekspederes gjennom Forskerforbundets sekretariat. Foreningen ka opptre på vegne av Forskerforbundet når hovedstyret har gitt fullmakt til det.

§4 Organer

Årsmøte

Foreningens øverste organ er årsmøtet.

Følgende saker skal behandles på årsmøtet:

Beretning om styrets virksomhet
Revidert regnskap
Foreningens arbeidsprogram
Kontingent og budsjett
Valg av leder, styre, revisor og valgkomite.

Årsmøtet trer sammen èn gang i året, innen utgangen av april.

Innkalling til årsmøte skal skje med minst åtte ukers varsel. Minst fire uker før årsmøtet skal styret sende forslag til dagsorden og, så vidt mulig, en sammenfattet redegjørelse for saker som er oppført. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være kommet til styret senest seks uker før møtet.

Dersom styret eller 1/3 av årsmøterepresentantene skriftlig krever det, skal årsmøtet sammenkalles til ekstraordinært møte. Ekstraordinære møter innkalles med minst èn ukes varsel. Kun saker som ved innkallingen er satt på dagsordenen, kan behandles.

Vedtak fattes ved simpelt flertall, der annet ikke er fastsatt.

Adgang til og stemmerett ved årsmøtet har alle som har betalt kontingent.

Styret

Foreningens styre er det øverste interne organ mellom årsmøtene.

Styret består av leder og fire styremedlemmer med to varamedlemmer som velges for ett år av gangen. Både kulturminnevernet og museene skal være representert i styret. Henholdsvis 2 og 3 medlemmer samt varamedlemmene er på valg hvert år, første gang ved loddtrekning.

Ved valg av leder kreves absolutt flertall blant de tilstedeværende representanter. Oppnås det ved annen gangs votering fremdeles ikke absolutt flertall for en kandidat, foretas bundet omvalg mellom de to som ved siste votering fikk flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.

Styret skal lede foreningen i overenstemmelse med foreningens formålsparagraf og arbeidsprogram.

Styret forbereder årsmøtet, med de saker som skal behandles der.

Styret kan ansette sekretariatspersonale. Styret har arbeidsgiveransvar for alle ansatte i foreningen.

Styret er  beslutningsdyktig når 50% av styremedlemmene er tilstede.

Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 5 Foreningsvedtekter

Foreningens vedtekter og endring av disse, vedtas på årsmøtet med minst 2/3 flertall. 

Vedtektene kan ikke stride mot Forskerforbundets vedtekter eller formål og skal være godkjent av Forskerforbundets hovedstyre  før de kan gjøres gjeldende. 

§ 6 Foreningskontigent

Foreningens årsmøte fastsetter foreningskontigenten og bestemmer hvordan denne skal innkreves. Foreningskontigenten kommer i tillegg til kontingent til Forskerforbundet.

§ 7 Oppløsning

Forslag om oppløsning behandles på to påfølgende årsmøter, med minst tre måneders mellomrom. Det kreves 2/3 flertall for vedtak om oppløsning ved begge årsmøtene.

Foreningens midler, eiendom og arkiv går da over til annen organisasjon som arbeider for det formål som fremgår av § 1 og § 2. Avgjørelse tas i det siste oppløsende årsmøtet.