Din viktigste medlemsfordel

Som medlem i Forskerforbundet har du krav på juridisk bistand i arbeidsrettslige spørsmål. Våre erfarne advokater står klare til å hjelpe deg den dagen du trenger det.

Article Image

Leder for juridisk avdeling, advokat Mariann Helen Olsen

Det kan skje oss alle: En dag får du problemer i ditt ansettelsesforhold og trenger hjelp. Har du behov for advokat er gode advokatråd dyre. En av de største fordelene ved å være medlem i Forskerforbundet, er muligheten til gratis advokatbistand. Hos oss står et team av fem erfarne advokater og en fullmektig klare til å hjelpe. Leder av juridisk avdeling, Mariann Helen Olsen, forklarer hva som skal til for å få hjelp.

– Gratis advokatbistand er et betydelig gode for medlemmene. Forskerforbundets medlemmer kan få hjelp i juridiske spørsmål knyttet til hovedarbeidsforholdet.  Det kan være saker knyttet til for eksempel oppsigelse, avskjed, konflikter, omstilling, eller lignende.

Det er allikevel viktig å være oppmerksom på at det er en karenstid på tre måneder etter innmelding. Vår arbeidsmetodikk er også slik at alle saker først forelegges lokal tillitsvalgt da vi har god erfaring med at de fleste saker løses best lokalt, sier Olsen.

Hvis løsning ikke oppnås har vi heldigvis erfarne advokater som kan prosedere saker helt til Høyesterett.

Hvis Forskerforbundet først bistår med søksmål, så har medlemmene mulighet til å få dekket alle saksomkostninger, inkludert idømte saksomkostninger. Advokatene vurderer om saken er egnet for prosedyre og om det er en mulighet for å vinne frem med saken.

Noen ganger er dyre råd gode og selv om man har rett er det ikke slik at man alltid får rett. Slik sett kan et godt råd noen ganger være at her har man ikke en sak. Ellers vil dette lett kunne bli en «bjørnetjeneste» for medlemmene, fortsetter Olsen.

Hun forteller om en stadig økning i antall henvendelser fra medlemmene.

2023 var et hektisk år som var preget av omstilling, oppsigelser og nedbemanninger. Likevel fikk advokatene til gode løsninger for medlemmene og forhindret mange oppsigelser. De har også lyktes godt med å få medhold i saker om ulovlig midlertidig ansettelse. Nytt i 2024 er at staten har måttet dekke saksomkostninger der våre saker om oppsigelser har ført frem.

Juridisk bistand i Forskerforbundet

  • Forskerforbundet har en juridisk avdeling bestående av fem erfarne advokater og en fullmektig. En av advokatene har møterett for Høyesterett.
  • Avdelingen ivaretar medlemmene i arbeidsrettslige saker. Advokatene prosederer sakene for retten og har hatt saker for Høyesterett. Juridisk bistand ytes i hovedsak av Forskerforbundets egne advokater.
  • Forskerforbundets juridiske bistand reguleres av retningslinjer vedtatt av hovedstyret, men også av Advokatloven. Advokatloven slår blant annet fast at advokater ikke kan instrueres om den faglige utførelsen av en sak, og har streng taushetsplikt. De etiske prinsippene tilsier at det er medlemmets beste som er avgjørende for håndteringen av en sak. Advokatene er forpliktet til å ha god kunnskap om det fagområdet det gis råd i, og til følge opp med obligatorisk etterutdanning.
  • Forskerforbundet har også en samarbeidsavtale med advokatfirmaet Ness Lundin DA i saker om yrkesskade, og en samarbeidsavtale med advokatfirmaet Stray Vyrje & co DA i saker om immaterielle rettigheter og forskningsetikk. Det er Forskerforbundet som vurderer om sakene skal overlates til ett av disse advokatfirmaene, og utgiftene dekkes da av forbundet.
  • I tillegg er det inngått rabattavtaler med advokatfirmaer innenfor områder hvor Forskerforbundet ikke bistår, som f.eks. skatt eller arv, eller hvor medlemmer ikke har krav på bistand (f.eks. på grunn av karenstid). Da må medlemmene selv henvende seg til disse firmaene, og dekke kostnadene.