Retningslinjer for juridisk bistand

Som medlem kan du få juridisk bistand og veiledning fra Forskerforbundets tillitsvalgte og ansatte i spørsmål om dine lønns- og arbeidsvilkår. Hovedstyret har vedtatt retningslinjer for denne bistanden.

Retningslinjer for Forskerforbundets juridiske bistand til enkeltmedlemmer

(sist revidert 22.10.2014):

Saker

§ 1
Forskerforbundet yter juridisk bistand i alle saker vedrørende medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår i hovedstilling og bistilling med direkte relevans for hovedarbeidsforholdet, for eksempel vitenskapelige bistillinger. Studentmedlemmer gis råd og veiledning. Det gis ikke juridisk bistand til pensjonistmedlemmer.

§ 2
Forskerforbundet kan utvide bistanden til også å gjelde saker som indirekte har tilknytning til arbeidsforholdet.

§ 3
Bistanden skal ivareta medlemmenes interesser i egenskap av å være arbeidstakere.

§ 4
Forskerforbundet yter ikke juridisk bistand med sikte på å løse problemer som har oppstått (aktualisert seg) før innmeldingsdato. Juridisk bistand ytes uansett ikke før etter 3 måneders medlemskap (karenstid). Forskerforbundets arbeidsutvalg kan, etter søknad, fravike denne regelen om karenstid. Bestemmelsen om karenstid gjelder ikke ved spørsmål om midlertidig tilsetting.

§ 5
Medlemmet må ikke skylde fagforeningskontingent til Forskerforbundet. Dersom kontingent uteblir, avsluttes påbegynt bistand.

Fremgangsmåte

§ 6
Som hovedregel skal alle saker og spørsmål forelegges lokale tillitsvalgte før Forskerforbundet sentralt bringes inn i saken. Bare i de tilfelle hvor det ikke er lokale tillitsvalgte, eller hvor det ikke har lykkes medlemmet å oppnå kontakt med den lokale tillitsvalgte, kan medlemmet ta direkte kontakt med Forskerforbundet sentralt.

§ 7
Sekretariatet skal så langt råd er søke å bistå de lokale tillitsvalgte i å oppnå akseptable løsninger, med mindre det er åpenbart nødvendig at sekretariatet griper inn umiddelbart.

§ 8
I samråd med de tillitsvalgte vurderer sekretariatet når det ellers er aktuelt å intervenere i en sak.

§ 9
Forskerforbundet gir ikke juridisk bistand til medlem som samtidig representeres av en annen rådgiver/advokat. Hvis Forskerforbundet skal overta ansvaret for en sak, må medlemmet skriftlig bekrefte at saken er overlatt til Forskerforbundet.

§ 10
Forskerforbundet overtar som hovedregel ikke saker som er påbegynt av eksterne rådgivere/advokater. Dersom et medlem av Forskerforbundet på egen hånd pådrar seg utgifter til advokater og andre rådgivere, vil ikke forbundet dekke de aktuelle utgiftene i saken.

§ 11
I forbindelse med oppsigelsessaker og personalsaker, hvor en er bundet av korte frister og hvor det ikke har lykkes medlemmet eller den tillitsvalgte i tide å kontakte sekretariatet, kan Forskerforbundet etter søknad og på bakgrunn av en nærmere vurdering dekke utgiftene som er påløpt for å ta de første nødvendige skritt i saken.

Omfanget av bistanden

§ 12
Forskerforbundet yter som hovedregel juridisk bistand fra sekretariatet kontaktes og frem til en forhandlingsløsning.

§ 13
Hvis det ikke lykkes å komme frem til en forhandlingsløsning, kan Forskerforbundet i samråd med medlemmet, bringe saken inn for ett av ombudene, annet tvisteløsningsorgan eller rettsapparatet. Forskerforbundet yter advokatbistand i første og eventuelt annen rettsinstans. Utgangspunktet for å benytte rettsapparatet er at Forskerforbundet vurderer saken som prosedabel.

§ 14
Der hvor medlemmet har krav på bistand kan generalsekretæren sette ut saker til eksterne advokater og yte pengestøtte til medlemmer. Ved pengestøtte til medlemmet velger medlemmet selv advokat.

Beslutningsmyndighet

§ 15
Generalsekretæren avgjør hvilken intern eller ekstern prosessfullmektig/advokatfirma som skal gi bistand til medlemmet i forbindelse med saken. Dette gjelder ikke i de tilfelle hvor medlemmet mottar pengestøtte, jf §14 andre og tredje setning.

§ 16
Dersom ikke medlemmet følger råd og anbefalinger fra advokat/ Forskerforbundet, forbeholder Forskerforbundet seg retten til å tre ut av saken og stanse den økonomiske støtten. Det samme gjelder dersom medlemmet gir feilaktige eller ufullstendige opplysninger om saken. Før slik avgjørelse fattes, skal saken drøftes med medlemmet og medlemmets prosessfullmektig. En slik avgjørelse kan påklages til arbeidsutvalget innen to uker fra mottatt avgjørelse. Ved eventuell opphør av bistanden på dette grunnlag plikter forbundet å sørge for det som er nødvendig for å forhindre at medlemmet utsettes for rettstap.

§ 17
Dersom et medlem eller noen som representerer medlemmet, opptrer truende og/eller fremsetter trusler mot Forskerforbundets tillitsvalgte og ansatte, kan Forskerforbundets generalsekretær beslutte å stanse den juridiske bistanden til medlemmet med øyeblikkelig virkning. Avgjørelsen om stans i bistanden kan klages inn for arbeidsutvalget innen to uker fra mottatt avgjørelse.

§ 18
Medlemmet kan når som helst si fra seg Forskerforbundets bistand med påfølgende opphør av økonomisk støtte. Slik melding skal gis skriftlig.

Beslutningsmyndighet ved innbringelse for rettsapparatet

§ 19
Generalsekretæren har fullmakt til å avgjøre om en sak skal bringes inn for rettsapparatet i første instans. Beslutning om advokatbistand ved eventuell behandling i annen instans avgjøres av arbeidsutvalget. Generalsekretæren skal utarbeide en innstilling i samtlige saker som oversendes arbeidsutvalget.

§ 20
Dersom medlemmet ønsker søksmål og generalsekretæren avslår å anlegge sak, skal avslaget begrunnes. Medlemmet kan påklage avslaget til arbeidsutvalget som avgjør om saken skal settes ut til ekstern advokat. Klagefristen er to uker fra medlemmet mottok avgjørelsen. Medlemmet skal opplyses om klagefristen. Hvis den interne saksbehandlingen medfører at prosessuelle frister ikke kan overholdes, kan generalsekretæren vederlagsfritt sørge for utarbeidelse av prosessuelle dokumenter i medlemmets navn og for medlemmets risiko.

Økonomi ved fremme av sak for rettsapparat/ombud

§ 21
Forskerforbundet dekker utgiftene når en sak fremmes av forbundet, det vil si egne saksomkostninger, aktuelle gebyrer, reisekostnader og samtlige kostnader i forbindelse med betenkninger, føring av vitner, sakkyndige osv. Forskerforbundet dekker eventuelt idømte saksomkostninger ved behandling i første instans. Medlemmet må selv bære risikoen for motpartens saksomkostninger i annen instans.

§ 22
I saker som er av prinsipiell karakter for Forskerforbundet, kan forbundet etter søknad garantere for eventuell dekning av motpartens saksomkostninger også for annen instans. Det er arbeidsutvalget som vurderer hvorvidt en sak er av prinsipiell karakter.

§ 23
Ved utsetting av sak til ekstern advokat kan arbeidsutvalget sette en øvre økonomisk ramme for Forskerforbundets medvirkning. Medlemmet og dennes prosessfullmektig skal umiddelbart varsles om dette.

§ 24
Tilkjente saksomkostninger tilfaller forholdsmessig den som har dekket utgiftene.