Arbeidsmiljøloven sikrer alle ansatte retten til å bli hørt gjennom tillitsvalgte og verneombud. Lengre ned kan du lese om Arbeidsmiljølovens minstekrav til medbestemmelse. I tillegg til bestemmelsene i lovverket inneholder mange tariffavtaler tilsvarende og utvidede rettigheter til medbestemmelse. Denne typen tariffavtaler kalles oftest hovedavtaler.

 

Hovedavtaler

Hovedavtaler er kollektive avtaler inngått mellom arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner. Hovedavtalene fastsetter spilleregler i arbeidslivet, regulerer samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte og gir medbestemmelsesrett for tillitsvalgte. Det gjennomgående prinsipp i avtalene mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner er at de tillitsvalgte skal informeres og at drøftelser skal skje "så tidlig som mulig" før beslutninger blir tatt.

Hovedavtalen i staten, inngått mellom staten og tjenestemannsorganisasjonene, gir en betydelig grad av medbestemmelsesrett gjennom forhandlinger, drøftinger og krav på å bli holdt informert. Ansatte i staten har ikke medbestemmelsesrett i avgjørelser som er politiske, eller gjelder virksomhetens samfunnsmessig rolle. Dette fordi medbestemmelse ikke skal begrense det politiske demokratiet.

Hvilket avtaleverk som gjelder ved din virksomhet avhenger av hvilket tariffområde du tilhører.

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven er et uttrykk for at man i arbeidslivet er avhengig av et velfungerende samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere for at en virksomhet skal fungere optimalt og være en god arbeidsplass. Loven gjelder alle arbeidstakere i Norge, og har følgende minstekrav til medbestemmelse:

  • Arbeidsmiljølovens kapittel 8 inneholder regler om informasjon og drøftelser med de ansattes tillitsvalgte. Bestemmelsene gjelder ved virksomheter som sysselsetter 50 eller flere ansatte. Reglene skal sikre at de ansatte får relevant informasjon om viktige beslutninger som angår arbeidstakerne. Dette gjelder ved saker om virksomhetens økonomiske situasjon, bemanning og andre beslutninger som kan vesentlig endre de ansattes arbeidsorganisering eller ansettelsesforhold.

I tillegg til de generelle bestemmelsene om informasjon og drøfting i kapittel 8, har Arbeidsmiljøloven også en rekke andre bestemmelser som forutsetter medbestemmelse fra de ansatte:

  • § 4-2 – Tillitsvalgte skal ha informasjon vedrørende virksomhetens systemer. Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling.
  • § 4-6 – Arbeidstaker med redusert arbeidsevne skal ha mulighet til å påvirke sin egen arbeidshverdag mht. tilrettelegging  
  • § 6-2 – Hver virksomhet har plikt til å velge et verneombud blant de ansatte.
  • Kapittel 6 dreier seg om verneombudsarbeidet, og verneombudets oppgaver.
  • Kapittel 7 gir regler om arbeidsmiljøsamarbeid. I virksomheter med 50 ansatte eller flere, er man pliktig til å opprette et arbeidsmiljøutvalg - et samarbeidsutvalg mellom de ansatte og ledelsen.
  • § 9-2 – Arbeidsgiver plikter å drøfte planlegging, gjennomføring og endring av kontrolltiltak med de ansattes tillitsvalgte.
  • § 15-2 – Hvis arbeidsgiver planlegger å gå til oppsigelser av ti eller flere arbeidstakere, skal nedbemanningen/ masseoppsigelsen informeres om og drøftes med de tillitsvalgte.
  • § 16-5 – Ved virksomhetsoverdragelser har arbeidsgiver plikt til informasjon og drøfting om planleggingen og gjennomføringer av overdragelsen med de tillitsvalgte.

Husk at Arbeidsmiljøloven kun fastsetter minstekravet for alle arbeidstakere i Norge. Hovedavtalene gir ofte flere rettigheter til medbestemmelse enn Arbeidsmiljøloven. Hvilket avtaleverk som gjelder ved din virksomhet avhenger av hvilket tariffområde du tilhører.

 

Medbestemmelsesbarometeret

Fra 2016 til 2023 var Forskerforbundet med i partnerskapet bak Medbestemmelsesbarometeret, som tar temperaturen på medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv.