Vår lønnspolitikk

Forskerforbundets formål er å bedre lønns- og arbeidsvilkårene innen forsknings- og kunnskapssektoren og å ivareta medlemmenes økonomiske og yrkesmessige interesser. Forskerforbundet arbeider i tråd med dette for at medlemmenes lønn skal være konkurransedyktig både nasjonalt og internasjonalt.

Forskerforbundets lønnspolitikk er vedtatt av Hovedstyret 26.01.2023.

Forskerforbundets lønnspolitikk

Forskerforbundets formål er å bedre lønns- og arbeidsvilkårene innen forsknings- og kunnskapssektoren og å ivareta medlemmenes økonomiske og yrkesmessige interesser. Forskerforbundet arbeider i tråd med dette for at medlemmenes lønn skal være konkurransedyktig både nasjonalt og internasjonalt. Dette er nødvendig for at forsknings- og kunnskapssektoren skal være attraktiv som karrierevei og for at den klarer å rekruttere, utvikle og beholde de best kvalifiserte og motiverte kunnskapsarbeiderne i konkurranse med alternative karrieremuligheter.

Grunnleggende i Forskerforbundets lønnspolitikk er at utdanning og kompetanse skal lønne seg. Forskerforbundets medlemmer skal ha et lønnsnivå som gjenspeiler deres utdanning, kompetanse, ansvar og innsats. Forskning og kunnskap er investering i fremtiden. Lønnssystemet i offentlig og privat sektor må bidra til at virksomhetene kan rekruttere og beholde nødvendig kompetanse.

Den norske modellen med trepartssamarbeidet mellom myndighetene, arbeidstaker- og
arbeidsgiverorganisasjonene utgjør grunnmuren i den norske velferdsstaten, og Forskerforbundet vil bidra til at den videreføres og videreutvikles, på en slik måte at alle yrkesgrupper og sektorer ivaretas.

Lønnsdannelse skjer gjennom kollektive forhandlinger i et organisert arbeidsliv.

I en tid og et arbeidsliv der arbeidsgiver ønsker mer styringsrett, er arbeidet med å øke fagforeningsbevisstheten viktig slik at partsrettighetene blir opprettholdt og utviklet. For å styrke Forskerforbundets innflytelse overfor arbeidsgiverpartene, er det viktig å øke fagorganiseringen innenfor alle tariffområder, og øke andelen virksomheter som er bundet av tariffavtaler.

Forskerforbundets arbeid med lønnsdannelse

 • Forskerforbundet skal arbeide for at medlemmene har et lønnsnivå som gjenspeiler
  deres utdanning, kompetanse, ansvar og innsats.
 • Forskerforbundet skal bidra til at den norske modellen med trepartssamarbeidet videreføres og videreutvikles.
 • Forskerforbundet skal arbeide systematisk og målrettet for å sikre god lønnsutvikling og best mulig lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer i sentrale og lokale kollektive tariffoppgjør.
 • Forskerforbundets lønnsarbeid skal bygge på et solid kunnskapsgrunnlag.
 • Forskerforbundet skal ved inngåelse og endringer av tariffavtaler i alle tariffområder ha fokus på å få til gode tvistebestemmelser lokalt.
 • Forskerforbundet skal arbeide for gode og tariffestede rettigheter for medlemmene, som sikres gjennom etablering av tariffavtaler sentralt og lokalt.
 • Forskerforbundet skal arbeide for at medlemmene har ordnet arbeidstid og at merarbeid kompenseres.
 • Forskerforbundets lønnspolitikk skal bygges på følgende virkemidler:
  • Generelt prosentvis tillegg
  • Gruppetillegg eller justeringer for enkelte grupper
  • Individuelle tillegg basert på en omforent lønnspolitikk og transparente kriterier.
 • Forskerforbundet skal arbeide for best mulig offentlig tjenestepensjon og pensjonsordninger for medlemmene.
 • Forskerforbundet skal arbeide for å sikre god startlønn for kunnskapsarbeidere.
 • Forskerforbundet skal arbeide for minst mulig bruk av midlertidig ansettelse, og at lønnsutviklingen for disse er i tråd med lønnsutviklingen generelt.
 • Forskerforbundet skal arbeide for å etablere og vedlikeholde kompetansebaserte
  stillingsstrukturer med opprykksordninger mellom nivåene.
 • Forskerforbundet skal arbeide mot lønnsdifferensiering som har basis i diskriminering.
 • Forskerforbundet skal arbeide for at en faglig karriereutvikling gir like gode lønnsmuligheter som en lederkarriere.
 • Forskerforbundet skal bidra til at lokale parter anerkjenner og respekterer hverandre som likeverdige forhandlingsparter.
 • Forskerforbundet skal arbeide for at tillitsvalgtes arbeid lokalt gir lønnsmessig uttelling.