Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Våre politikkdokumenter

Forskerforbundets Hovedstyre har vedtatt politikkdokumenter som utfyller arbeidsprogrammet på sentrale områder.

(2023) Forskerforbundet organiserer ansatte i helseforetakene innen vitenskapelige, tekniske, administrative og kliniske stillinger. Medlemmene representerer et mangfold av fagtradisjoner og profesjoner som har til felles at de jobber for å sikre god helse og livskvalitet for befolkningen gjennom pasientbehandling, utdanning, opplæring og forskning. Forskerforbundets politikk for helsesektoren er vedtatt av Hovedstyret og forankret i Forskerforbundets arbeidsprogram og verdiplattform.

(2022) Forskerforbundet organiserer vitenskapelige og andre faglige ansatte i ABM-sektoren. For å følge opp sektorspesifikke utfordringer har Forskerforbundet utarbeidet et eget politikkdokument for ABM-sektoren. Dokumentet er vedtatt av hovedstyret og utfyller Forskerforbundets arbeidsprogram. Politikken omfatter i all hovedsak mål og strategier for å bedre rammevilkårene for FoU-arbeidet i sektoren, herunder ansattes muligheter for kompetanseheving og karriereutvikling.

(2020) Forskerforbundets studentpolitikk er utarbeidet av Studentutvalget og ble vedtatt på Forskerforbundets studentkonferanse 2020. Forskerforbundet student er opptatt av kvaliteten i høyere utdanning og at studentene utfordres og ivaretas på en god måte. Dagens studenter representerer framtidens forskere og kunnskapsarbeidere, og deres erfaringer fra høyere utdanning er viktige for utviklingen i sektoren.

(2020) Forskerforbundets Hovedstyre har vedtatt en lønnspolitikk for 2020–2022 som skal bidra til at lokallag, tillitsvalgte og medlemmer kjenner de utfordringer, mål og verktøy man kan benytte i arbeidet med å nå de lønnspolitiske målsettingene.

(2019) En fremragende og godt utbygd kunnskapssektor, kombinert med gode muligheter for kompetansebygging er et viktig virkemiddel for å skape og ta i bruk innovasjon. I sin innovasjonspolitikk vektlegger Forskerforbundet kunnskapssektorens rolle og betydning for innovasjon og omstilling. Innovasjonspolitikken omhandler tre nivå: samfunnet, institusjonene og kunnskapsarbeideren.

(2018) Forskerforbundet har medlemmer i alle lærerutdanningene og ved alle lærerutdannings­institusjonene. Vi har som mål å være en relevant og synlig pådriver for at lærerutdanningene og lærerutdannerne har de rammebetingelsene som er nødvendige for å fylle det mandatet de er gitt.

(2017) Stillingen som stipendiat er den viktigste veien til en forskerkarriere og den spiller en nøkkelrolle i norsk forskning og høyere utdanning. Doktorgrads­utdanningen sørger også for oppdatert forskningsbasert kunnskap, nye ideer og kompetent arbeidskraft til andre deler av arbeidslivet. Forskerforbundets stipendiatpolitikk vedtas av Hovedstyret og utfyller arbeidsprogrammet.

(2017) Forskerforbundet arbeider videre for å skape bedre vitenskapelige karriereløp med tryggere rammer og økt forutsigbarhet enn i dag. Forskerforbundet vil spesielt følge opp bruken av postdoktorstillingen for å sikre at den brukes i henhold til intensjonen og regelverket. Derfor har vi engasjert oss i lønns- og arbeidsbetingelsene knyttet til postdoktorstillingen.

(2017) Forskerforbundets politikk for likestilling er et verktøy for tillitsvalgte og medlemmer i arbeidet for kjønnslikestilling. Politikkdokumentet redegjør for generelle definisjoner og perspektiver på arbeid med likestilling, kjønnsbalanse og utfordringer knyttet til det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Det gis også en oversikt over lov og avtaleverk som skal bidra til likestilling og motvirke diskriminering i arbeidslivet.

(2015) Forskerforbundet organiserer vitenskapelige, faglige og teknisk-administrativt tilsatte i instituttsektoren. Dokumentet «Forskerforbundets politikk for instituttsektoren» utgjør forbundets politikk på området. Forskerforbundet arbeider for å synliggjøre instituttsektorens betydning for kunnskapsproduksjonen og for å sikre gode betingelser for forskning og faglig utvikling i sektoren. 

(2014) Forskerforbundet organiserer kunnskapsarbeidere innen sektoren forskning og høyere utdanning. Av disse er 17 % ansatt i administrativ stilling, 5 % i administrative lederstillinger, 3 % i ingeniørstillinger. Til sammen er dermed om lag én fjerdedel av medlemmene i forbundet ansatt i det som kalles teknisk-administrative stillinger. Arbeidet for denne gruppas lønns- og arbeidsvilkår er derfor av stor betydning for Forskerforbundet.

  • Del denne siden: