Kommentar til forslag til statsbudsjett for 2020

Det vises til Prop. 1 S (2019–2020) med forslag til statsbudsjett for 2020.

For å videreutvikle helse- og omsorgstjenesten, er vi avhengige av å utvikle og ta i bruk ny kunnskap. Forskerforbundet organiserer i hovedsak medlemmer på universitetssykehusene hvor mange arbeider med og i tilknytning til forskning og kunnskapsproduksjon. Vi er opptatt av at det etableres rammevilkår som sikrer langsiktighet for forskningsvirksomheten ved sykehusene. En rapport utarbeidet på oppdrag for Forskerforbundets lokallag ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og Folkehelseinstituttet, viste at andelen midlertidige ansettelser blant kjerneforskningspersonalet ved OUS er mellom 31–33 prosent. Dette er langt over gjennomsnittet i arbeidslivet for øvrig, og er dårlig utnytting av ressurser og kompetanse, både for virksomheten og den enkelte. Dette er til hinder for å bygge opp et stabilt fagmiljø, gir mindre langsiktighet og mulighet for kvalitet, og er uheldig for utvikling av medbestemmelse og medvirkning. Høy utskifting av de ansatte bidrar også til å uthule den kompetanse som virksomheten har brukt ressurser på å bygge opp.

Den høye bruken av midlertidig ansettelse ser ut til å være særlig gjeldende for ansatte i vitenskapelige stillinger i staten og i helsesektoren. Forskerforbundet foreslår i tråd med dette at universitetssykehusene på samme måte som universitetene og høyskolene må legge inn andel midlertidig ansatte i forskningsrelaterte stillinger som egen styringsparameter. Dette vil bidra til økt bevissthet om temaet og kunne bidra til økt fast ansettelse.

Forslaget til statsbudsjett for 2020 innebærer en realøkning i forskningsbevilgningene over budsjettet til helse- og omsorgsdepartementet. Forskerforbundet er positiv til satsningen for å realisere den nasjonale helseanalyseplattformen som skal bidra til bedre helseforskning, mer innovasjon og næringsutvikling, og mer kunnskapsbaserte helsetjenester. Norge har omfattende og verdifulle helsedata som er bygget opp over lang tid, og bedre utnyttelse av helsedata kan gi store gevinster.

Vi er kritiske til kuttet i bevilgningene til Forskningsrådet som også tas over helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Det er uheldig med slike kutt fordi de skaper mindre forutsigbarhet og kan føre til lavere kvalitet. Forskerforbundet støtter her Forskningsrådets forslag om å vurdere langtidsbudsjetter for å unngå tilsvarende kutt i fremtiden. For 2020 foreslår vi at denne innsparingen benyttes til anskaffelse av utstyr og nødvendig infrastruktur som det er stort behov for i sektoren.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær