Høringsuttalelse – sammenslåing av Kriminalomsorgens høgskole- og utdanningssenter (KRUS) og Politihøgskolen (PHS) til en høyskole

Forskerforbundet viser til høring fra Politidirektoratet på sammenslåing av PHS og KRUS for å opprette en høgskole.

I høringen bes det særlig om tilbakemelding på;

  • Organisering og styring av en samlet høyskole
  • Organisering av etter- og videreutdanning ved en samlet høyskole
  • Organisering og stimulering av forskning ved en samlet høyskole
  • Etablering og organisering av et kunnskapssenter

Forskerforbundet har lokallag ved begge virksomheter som leverer egne uttalelser til spørsmålene det bes om særlig tilbakemelding på. Forskerforbundet vil derfor kun gi en kortfattet uttalelse med hovedvekt på medbestemmelse og medvirkning i fusjonsprosessene.

Forskerforbundet mener helt overordnet at målsettingen med omorganiseringen må være bedre rammevilkår for den faglige virksomheten både innen forsknings- og utviklingsarbeid og utdanning.

Vi legger til grunn at universitets- og høyskoleloven også vil bli gjort gjeldende for den sammenslåtte høgskolen. I den sammenheng forventer vi at det blir lagt til rette for at de ansatte som driver forskning og undervisning har akademiske frihet i tråd med bestemmelsene i §1-5 i universitets- og høyskoleloven.

Når det gjelder gjennomføring av fusjonen og utforming av den nye virksomheten minner vi om at når to virksomheter under samme departement slår seg sammen skal det opprettes et omstillingsavtale som sikrer medbestemmelse i prosessen, jf. Hovedavtalens §11. Forskerforbundet er opptatt av at de ansatte også sikres anledning til medbestemmelse i prosjekter, styringsgrupper, interimsorganisasjoner i saker som har betydning for ansattes arbeidssituasjon, jf. Hovedavtalens §12.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær